Håbolsängs lövskog

Håbolsängs lövskog var tidigare ett småskaligt odlingslandskap. Efter det att hävden upphört har området  utvecklats till en artrik, strövvänlig lövskog. Asp och björk dominerar på de igenväxta odlingsmarkerna, mer här finns också rönn och sälg och enstaka ädellövträd.

Naturreservatet har bildats för att utveckla de lövrika miljöerna som bland annat utgör viktiga miljöer för vitryggig hackspett. Lövskogarna är ännu så länge relativt unga, men kommer att utveckla högre naturvärden efter hand.  

Besöker man området under våren så lyser det blått från blåsippor här och där. Floran är relativt rik och längs den bäck som genomkorsar området finns bland annat strutbräken, rankstarr och knagglestarr. Längre fram på våren är fågelkören rätt mäktig. Arter som svarthätta och grönsångare står ofta för solostämmorna medan nötkråka och gröngöling kompar på avstånd. 

I området genomförs en del åtgärder för att skapa död ved och hålla borta granen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Håbolsängs lövskog men tänk på att det inte är tillåtet att 

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2016
Areal: 11,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed     


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

​Från Bengtsfors kör man västerut mot Nössemark, efter ca en och en halv mil kommer man till en korsning. Ta mot vänster (Håbol), efter ca 500 m går en liten grusväg in mot vänster. Ca 100 meter in på denna finns en liten parkering (skall färdigställas 2017).

Karta med serviceinformation

 Beslut om naturreservat