Furustad

Värdefulla odlingsmarker

Naturreservatet Furustad vid sjön Stora Les östsida hyser botaniskt värdefulla odlingsmarker. Gården Furustad är ett botaniskt och kulturhistoriskt värdefullt torpställe vid stranden.

Furustad

Furustad har tidigare varit ett torpställe som tillhört byn Valsebo. Det har varit brukat sedan lång tid tillbaka. I början av 1700-talet var odlingen koncentrerad till de nedre och flackare delarna av dalgången. Odlingen upphörde under 1960-talet och områdets åker- och ängsmark är nu i ett skede av igenväxning. Vissa delar skall skötas så att de botaniskt värdefulla ängsmarkerna bibehålls.

Artrikedom

Gårdens odlingsmarker hyser en rik flora med bl.a. orkidén brudsporre i stor mängd. Här växer prästkrage, liten blåklocka, väddklint, rödklint och fyrkantig johannesört.

Den omgivande skogsmarken i branterna öster om odlingsmarken, liksom Furustadsön, domineras av hällmarkstallskog med inslag av granskog. Utmed bergsfoten löper en blockmark med rikare vegetation. Här finns blåsippa, vårärt, ormbär och trolldruva.

Ett vindskydd med eldstad, vedförråd, toa och sopkärl finns vid sjön.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Furustads naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra eller parkera motordrivet fordon,
  • medföra ej kopplad hund
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
  • tälta annat än på särskilt anvisad plats,
  • bryta kvistar eller på annat satt skada träd och buskar
  • plocka eller gräva upp blommor, ris, mossor eller lavar
  • anordna orienteringskontroll

Fakta

Bildat: 1988, utökning 2014
Areal: Ca 168 hektar, varav land ca 52 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området nås lättast sjövägen men även via en väg genom skogen från Valsebo. Från Ed kör man norrut utefter Stora Les östra sida.

Karta med serviceinformation

 

Liten blåklocka. Foto: Caroline Edelstam.
Liten blåklocka. Foto: Caroline Edelstam

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.