Höljerudsforsarna

Forsar för öring

Upperudsälven rinner i en sprickzon med sjöar och höljor och däremellan korta forssträckor från Lelången till Vänern. Mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön finns tre forssträckor. Höljerudsforsarna består av den övre forsen, en ca 250 m lång forssträcka med 6 meters fallhöjd och den nedre mindre forsen med ca 2 meters fallhöjd. Forsarna har aldrig varit torrlagda eller nämnvärt påverkade av dämning.

Övre Höljerudsforsen har en mycket hög biologisk produktion, som beror av att det omedelbart uppströms finns en sjö, att forsen har stor vattenföring, längd och fallhöjd samt i botten sand- och grussubstrat. Detta ger ett bra födounderlag för t.ex. öring och strömstare, vilka forsen är mest känd för.

Skog täcker sluttningarna på båda sidor. Ett modernt skogsbruk bedrivs men genom svårigheter att utnyttja vissa delar av skogsmarken på den östra sidan, bl.a. på grund av den branta topografin, finns partier med värdefull naturskog.

Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet är stor genom tillgången till Dalslands kanal samt gång- och cykelvägar. Som närrekreationsområde ligger det inom gångavstånd för ca 6 000 invånare i Bengtsfors och Billingsfors tätorter. Här finns också goda möjligheter för ett begränsat men exklusivt öringfiske.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Höljerudsforsarna men tänk på att det inte är tillåtet att

  • på land framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats
  • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats
  • anordna båttävling eller liknande tävling

Fakta

Bildat: 1994
Areal: Cirka 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Bengtsfors kommun
Kommun: Bengtsfors


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området kan lätt nås med båt och kanot på Dalslands kanal, till fots eller på cykel på den iordningställda gång- och cykelvägen mellan Bengtsfors och Billingsfors och från Stuputområdet i Billingsfors via gångstig. Parkeringsutrymme finns vid reningsverket i Bengtsfors och vid badplatsen vid Bengtsbrohöljen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.