Dackehögen

Skogsbild från Dackehögen
Naturreservatet består av en mosaik av olika skogsmiljöer och berggrunden är bitvis kalkrik. Detta visar sig genom en hög artrikdom med olika kalkkrävande växter. Särskilt framträdande är de rika bestånden av blåsippor.

Naturreservatet ska genom olika naturvårdande insatser på sikt bli en blandning av glest trädbevuxna ängar för att gynna arter som kräver ljus, luckiga lövskogar med mycket död ved för att gynna fågelliv, inte minst hackspettar, kalkrika lövblandade barrskogar och ren barrnaturskog. Vid de före detta gårdsmiljöerna ska de forna blomsterängarna restaureras. Övriga skogsmiljöer ska dels utvecklas fritt, dels skötas så att lövträden gynnas till fromma för hackspettar och andra fågelarter.  

Från parkeringsplatsen finns en uppmärkt vandringsled till naturreservatet. Leden går bland annat till en loge som är det enda hus som finns kvar av den gamla gårdsbebyggelsen i Dackehögen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Dackehögen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Utanför befintliga vägar framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • Gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvampar.
  • Skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen.
  • Utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2016  
Areal: ca 34 hektar  
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors  

Dackehögen ingår delvis i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Dackehögen ligger cirka 6 km söder om Dals Långed nära ”Vackra byars väg” (väg 2218). Parkeringsplatsen är gemensam med naturreservatet Ånäsebäcken.