Brurmossen

Orörda myrar och gammelskog

I gränstrakterna mot Värmlands län ligger den vackra och orörda Brurmossen. Mossen är vattendelare som avvattnas både via Byälvens och Kasenbergsån. Mossen är den största av en hel samling myrar som ligger här. Den är av en typ som brukar kallas excentrisk mosse och förutom öppna myrar finns sumpskogar, hällmarkstallskogar och små öppna gölar. Sett från luften syns de välutvecklade bågformiga tuvsträngarna som är så utmärkande för den här typen av mossar. Tillsammans med området i Värmland är det nästa 5 kvkm som skyddats som naturreservat. På sina håll finns både urskogsliknande gran- och tallskog med lågor och högstubbar.Vissa tallar år upp mot 300 år och en del granar är mer än 175 år.   

Lavfloran är relativt artrik med flera mer nordliga arter. Särskilt sumpskogarna med inslag av klibbal och asprika skogspartier liksom senvuxna granbestånd och torrakor är viktiga miljöer för lavarna. Här finns till exempel aspgelélav, skorpgelélav, skrovellav, lunglav, brunpudrad nållav och glansfläck. Här finns också länets enda fynd av talltagel. Bland mossorna kan nämnas vedtrappsmossa och kornknutsmossa.  

Talltickan är något av en karaktärsart här på gamla tallar. Andra trädlevande svampar är stor aspticka, ullticka, gränsticka och vedticka som är mer vanliga norrut i landet. Vid mossen finns också stora insektsvärden knutna till främst tall och asp. För vedskalbaggar är solvarma lågor och torrakor av tall viktiga. Här finns bland annat raggbocken - en hotad art bland långhorningarna. Även arten bronshjon lever här bland torra gamla granar i myrkanter och på hällmarker. Mossen har ett rikt fågelliv med Dalslands kanske största spelplats för orre. Tjädern har en stark stam i området. Gråspett, sparvuggla, ljungpipare och trana uppges häcka här och i intilliggande tjärnar finns häckande smålom.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Brurmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande,
 • framföra motordrivet fordon,
 • göra upp eld,
 • tälta längre tid än ett dygn,
 • plocka eller gräva upp växter (hindrar inte plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion),
 • samla in växter eller djur,
 • skada levande träd eller buskar eller tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
 • medföra okopplad hund,
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • i näringssyfte organiserat utnyttja området,
 • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Fakta

Bildat: 2005
Areal: ca 264 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Brurmossen ligger 7 km norr om Mo kyrka, i norra delen av Åmåls kommun. Reservatet nås via avfart mot Vassbotten från väg 2257 mellan Åmål och Svanskog.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.