Brudkullen

Vybild över ett grönskande Brudkullen. Foto: Länsstyrelsen

Brudkullen består i huvudsak av gammal tallskog på hällmarker med inslag av lövträd i branterna. De äldsta träden i området tros vara kring 300 år. Att en del av tallarna nått en aktningsvärd ålder avslöjas av den så kallade pansarbarken. Alltså en mycket grov och sprucken bark. Till skillnad från ungtallarnas spröda, nästan pappersliknande bark.

Förutom gamla träd finns också död ved och tillsammans utgör de strukturer som är kännetecknade för naturligt fungerande skogsekosystem. Dessa strukturer är idag en bristvara i många av våra skogar. De gamla och döda träden skapar även goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter.

I områdets södra del är terrängen brant och delvis svår att gå i, men når man toppen av Brudkullen har man en fin utsikt över Fröskog och Kristinedalstjärnet. Man kan också skymta sjön Ärr i sydväst. En parkeringsplats och informationstavla kommer att anläggas vid grusvägen, sydost om reservatet. Därifrån kommer man sedan kunna ta sig upp till toppen av Brudkullen via en uppmärkt stig.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Brudkullens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål


 Innehållsredigeraren

Med bil: Kommer du österifrån når du Brudkullens naturreservat genom att ta av från E45 på väg 2236 mot Fengersfors. Efter cirka 9,5 km svänger du av på en grusväg till höger, strax innan skolan, efter cirka 150 meter når du en parkeringsplats (anläggs under 2018). Kommer du norr- eller söderifrån passerar du Fröskog, söder om Fengersfors. Cirka 1 km öster om Fröskog ligger skolan, strax efter skolan på vänster sida finns grusvägen upp till parkeringen.

Med buss: Busshållplats finns i Kristinedal, cirka 300 meter från reservatsparkeringen.