Baståsen

Baståsen. Foto: Svante Hultengren.

Rik ädellövskog

Baståsens naturreservat utgörs av en brant sluttning, täckt av ädellövskog, från Baståsens topp ner till sjön Ärr i Åmåls kommun. Bergsryggen består av kvartsit och nedanför finns ett smalt band av lerskiffer. Höjdskillnaden från sjön upp till krönet av bergskanten är över 50 meter. Av namnet Baståsen framgår att området förr har utnyttjats för insamling av bast. Reservatet är litet, 4,8 hektar, och avsatt för sina botaniska värden. Floran är känslig, och det är mycket brant i området, varför stor försiktighet anbefalles den som vandrar här.

Växter och sniglar

Den kalk- och näringsrika jordmånen, tillsammans med hög luftfuktighet, ger gynnsamma förutsättningar för en rik flora och molluskfauna. Trädskiktet domineras av medelgrova lindar med inslag av alm, lönn och ask. Brakved, skogstry, olvon, hägg och hassel växer spridda i området. På bergkrönet förekommer enstaka idegranar.

Markfloran innehåller arter som blåsippa, skogssvingel, myskmadra och vårärt. Längre ner i branten finns strutbräken, hässlebrodd och tandrot. Lavfloran är rik och här växer flera sällsynta och hotade arter som örtlav, grynig gelélav, blylav och jättelav. Baståsen är en av de artrikaste lokalerna i Dalsland för landlevande mollusker. Man har funnit 32 olika arter av snäckor och fem sniglar. Många är sällsynta och indikerar lång skoglig kontinuitet.

En mindre parkering och en informationstavla som hör till Sörknattens naturreservat finns 400 meter söder om Baståsen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Baståsens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta,
  • klättra i boträd,
  • göra upp eld,
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar,
  • samla in växt- eller djurarter,
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
  • framföra motorfordon.

Fakta

Bildat: 1994
Areal: ca 5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området kan nås via den bilväg som går norrut från Vingnäsviken mot Byn.

Karta med serviceinformation

 

Örtlav. Foto: Andreas Furustam.
Örtlav. Foto: Andreas Furustam.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.