Verleskogen

En del av Risveden

Naturreservatet Verleskogen är 85 hektar stort och ligger strax öster om Holmevattnet inom Risveden som är ett glest befolkat område som domineras av barrskog. Terrängen är relativt flack och lättvandrad med lite brantare partier i områdets västra och östra delar.

Senvuxna tallar och skogshöns

Verleskogen. Foto: Peter Post.

Områdets stora värde ligger i skogens höga ålder och relativa orördhet vilket skapar goda livsbetingelser för många barrskogslevande arter. I området finns t.ex. många tallar med en ålder på drygt 200 år. Andelen död ved i form av torrakor och lågor är i partier god vilket gagnar många vedlevande insekter och vedsvampar liksom hackspettar och hålhäckande fågelarter.

Fågelfaunan är rik med många fågelarter typiska för områden med gammal barrskog. Av tättingarna är bl.a. olika arter av mesar, trastar och hackspettar vanligt förekommande. I området häckar också regelbundet sparvuggla och pärluggla liksom ormvråk, fiskgjuse och storlom. Tjäderspel förekommer årligen med varierande antal tuppar och i området har även orre, bivråk och gök regelbundet observerats.

Många bidragsgivare

Skyddet av området är samfinansierat i ett unikt samarbete mellan Ale kommun, stiftelsen Ett klick för skogen, Västkuststiftelsen, Fältbiologerna och staten.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Verleskogen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt,
  • cykla eller rida,
  • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2010
Areal: 85,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från riksväg 45 norr om Älvängen, tag av mot Skepplanda, kör sedan mot Hålanda. Drygt 2 km efter Hålanda kyrka tag höger mot Holmevattnet. Efter Holmevattnet tag andra infarten till höger, och följ skogsvägen mot reservatet söderut.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.