Rapenskårs lövskogar

Tvåblad och blåsippor. Foto: Anders Stagen och Mats Lindqvist.
Grönån bildar vid Rapenskår en längre lövskogskantad strömsträcka med branta sluttningar i norr. Den rika lundfloran är känd sedan länge. Om våren är mängden av blåsippor ett karaktäristiskt inslag. En mindre tillrinnande bäck bildar ett vackert fall.

Artrikedom och kulturlämningar

De gynnsamma markförhållandena med leror och grönsten har skapat en stor rikedom av kärlväxter och en skog med lundprägel. En rad intressanta växter finns här, som t.ex. vårärt, tvåblad och underviol. Närmast ån är trädslagen många med arter som al, asp, alm och ask. Här finns riklig tillgång på död ved. I denna miljö finns känsliga lavar som mussellav och blek kraterlav. Ån utgör biotop för grönålax, havsöring, havsnejonöga, forsärla och strömstare. I skogen trivs stenknäck och mindre hackspett.

Gammalt torp

På gården Mökhult, bebodd fram till 1942, hävdas den större åkern fortfarande. Av husen återstår bara ruiner. Torpet Unnerås var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen, den numera granskogsbevuxna fornåkern, lär den sista skörden ha tagits år 1938. Flera små inägor och gärdsgårdar finns.

Tilltalande strövområde

Den tilltalande miljön med bland annat blomsterrik ädellövskog längs ån gör att området utnyttjas av allmänheten och botanister som strövområde och exkursionsområde. En liten stig löper utefter ån och en stig från Rapenskårsvägen möter ungefär mitt på reservatet och fortsätter mot Mökhult.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Rapenskårs lövskogar men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon,
 • göra upp eld,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • samla in växter eller djur,
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
 • medföra okopplad hund,
 • rida,
 • cykla,
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
 • tälta,
 • bedriva bergsklättring med klätterredskap

Bär och matsvamp får dock plockas för eget bruk.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 41 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen 
Kommun: Ale 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet Rapenskårs lövskogar ligger i Ale kommun, mellan Skepplanda och Hålanda. Tag av från stora vägen vid Skår.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 Mer om Rapenskårs lövskogar

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.