Naturtypskartor

Naturtypskartorna visar var Natura 2000-livsmiljöerna finns i områdena.

Det vi känner till om Natura 2000-naturtypernas placering inom områdena illustreras på kartor. Ytor som är klassade som Natura 2000-naturtyper har en kod på kartan. Det som är klassat som utvecklingsmark är sådant som har förutsättningar att bli Natura 2000-naturtyp på sikt. Dessa ytor kan därför vara viktiga för att naturtyperna ska ha möjlighet att finnas kvar i området. Det är viktigt att känna till vilka ytor i ett Natura 2000-område som är naturtyper och utvecklingsmark så att de inte påverkas negativt!  

Naturtypskartor går att se via kartverktyget ”Skyddad natur” på Naturvårdsverkets webbplats. Observera att kvalitén kan variera mellan olika områden och olika ytor inom områdena.

Vissa naturtypskartor finns även som pdf i förslagen till uppdaterade bevarandeplaner.

Verkligheten gäller vid prövning

Eftersom syftet med Natura 2000-nätverket är att bevara värdefulla naturtyper och arter som är hotade i Europa är det viktigt att veta vilka som finns i de olika Natura 2000-områdena. De naturtyper och arter som finns inom ett Natura 2000-område ska beaktas vid en eventuell tillståndsprövning enligt miljöbalken. Det gäller oavsett om de syns på en karta eller inte. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder som kan påverka dessa naturtyper och arter negativt.

 Vill du se var Natura 2000-området ligger?

Du kan se Natura 2000-området på informationskartan. Läs instruktionen för informationskartan.

Vill du se alla Naturtypskartor digitalt?
Gå till Kartverktyget Sveriges Natura 2000-områden, Naturvårdsverket.

Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur.

Gå in på Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats. Sök sedan upp aktuellt område och klicka på namnet för mer information. Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under Naturtypskarteringar, lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje) och Naturtyper (punkter).

Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml