Bevarandeplaner

Bevarandeplaner är en beskrivning av Natura 2000-områden och de naturtyper och arter som är viktiga att bevara. De beskriver vad som kan påverka områdena negativt och vilken typ av skötsel och skydd som behövs för att behålla naturvärdena i området.

Ny kunskap har samlats in för Natura 2000-områdena i samband med basinventering och kvalitetssäkring. Många av bevarandeplanerna behöver därför uppdateras.

Uppdateringen kommer att ta tid och det kan innebära att bevarandeplanen inte stämmer överens med det som basinventeringen och kvalitetssäkringen kommit fram till.

Det är därför viktigt att tänka på att det är de naturtyper och arter som faktiskt finns ute i naturen som gäller. Till din hjälp kan du titta under rubriken naturtypskartor för att se de naturtyper som hittats i inventeringarna.  


  • Fastställda bevarandeplaner är ordnade kommunvis nedan.
  • Uppdaterade ännu inte fastställda bevarandeplanerna hittar du under Uppdaterade bevarandeplaner för synpunkter.
  • De senast fastställda bevarandeplanerna finns även samlade i mappen Översikt av fastställda planer 20 dec 2017.

Länsstyrelsen Västra Götalands län fastställer bevarandeplaner för listade Natura 2000-områden  


 Skötsel av Natura 2000-områden

Peter Ericsson
010-2245162

 Vill du se var Natura 2000-området ligger?

Du kan se Natura 2000-området på informationskartan. Läs instruktionen för informationskartan.