Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre form av naturskydd som tillkom för att kunna ingripa mot sådant som kan uppfattas som förfulande i landskapet.

Även om begreppet inte längre finns i dagens lagstiftning (miljöbalken) gäller fortfarande bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena, så länge Länsstyrelsen inte beslutat om något annat.

I Västra Götalands län finns över 100 områden som omfattas av landskapsbildsskydd. Några områden är små, som bokskogarna i Bohuslän, och andra täcker större ytor, som Valles småbrutna traditionellt bebyggda odlingslandskap och platåbergens sluttningar i Skaraborg.

Områden med landskapsbildsskydd bildades av Länsstyrelsen före lagändringen 1974, med stöd av 19 § i naturvårdslagen. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda genom att reglera åtgärder som kunde påverka landskapsbilden negativt.

Föreskrifter

För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett beslut med föreskrifter. Föreskrifterna kan variera men innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Vanligtvis krävs tillstånd för:

  1. Ny byggnad alternativt för nybebyggelse/nybyggnad. Begreppet nybebyggelse/nybyggnad innefattar förutom helt nya byggnader även yttre om-, till- och påbyggnad av befintliga byggnader. Det krävs även tillstånd för till exempel friggebodar, växthus och mindre utbyggnader eller små byggnader som kanske inte kräver bygglov.
  2. Omfärgning eller ändring av fasad- och takbeklädnad eller uppförande av plank
  3. Schaktning (grävning, sprängning och borttransport av jord), tippning och fyllning
  4. Anläggande av väg
  5. Upplag
  6. Täktverksamhet
  7. Skogsplantering och avverkning
  8. Ledningsdragning
  9. Anläggande av parkering och camping för allmänheten

Till höger på sidan har vi börjat lägga ut föreskrifter för de olika områdena. Fler läggs ut löpande. Kontakta Länsstyrelsen om det område du är intresserad av inte har föreskrifter utlagda ännu.

Vissa av PDF-filerna är inscannade dokument som inte kan tolkas av skärmläsningsprogram.

Tillstånd

Du söker tillstånd för de olika åtgärderna hos Länsstyrelsen. Ansökan kostar inget. Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på den aktuella platsen. För dem som driver ett jord- eller skogsbruksföretag är vissa åtgärder undantagna från tillståndskravet, men kan kräva samråd med till exempel Skogsstyrelsen.

Läs mer om tillstånd.