Vill du skydda din egen skog?

Vet du om att du kan få ersättning för att du vårdar och bevarar skog med höga naturvärden? I Nya Komet är det markägaren själv som bestämmer om man vill avsätta en del av sin skog till enbart naturvård och få ersättning för det.
Eahagen, Skara

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i länet satsar tillsammans på att inspirera markägare att själva ta initiativ till skydd av värdefull skog. Markägare ska nu lättare kunna få hjälp med att bedöma värdefull natur på sin mark som kan skyddas formellt. Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Som skogsägare känner du din skog och dess värden. Din kännedom är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap. Detta är en möjlighet för dig som vill vara säker på att din skog finns kvar så att kommande generationer får njuta av den och samtidigt bidrar du till att bevara en värdefull miljö. Dessutom får du ekonomisk ersättning. Detta är en fortsättning och vidareutveckling av vad som tidigare kallades Komet.

Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats.    

Hur går man till väga som intresserad markägare?

Som markägare kan du vända dig till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen med en intresseanmälan där du föreslår ett område som du vill skydda. För att ett område ska kunna skyddas formellt måste det ha höga naturvärden. Innan du gör en intresseanmälan behöver du fundera över om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som kan vara lämplig för din mark.

Kännetecken för skogar med höga naturvärden

Ofta finns de högsta naturvärdena på platser där skog funnits länge och inte brukats med rationella metoder. I sådana skogar finns stor variation som gör att många olika arter kan leva och trivas. Gamla träd, mycket död ved, ihåliga stammar, bohål och olikåldrighet är exempel på strukturer som ger förutsättning för en hög biologisk mångfald. En skog med hög biologisk mångfald är en skog med höga naturvärden. Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

  • Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd  
  • Stor variation i trädslag, ålder och storlek, gärna mycket lövträd  
  • Luckor och gläntor i skogen  
  • Döda eller halvdöda träd som står eller ligger  
  • Träd med håligheter  
  • Spår av brand  
  • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid  
  • Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogar med andra trädslag  
  • Skog med spår av människan, till exempel hamlade träd eller skogsbete  
  • Trädbärande hagmarker med stora, gamla, träd.

Alla typer av miljöer har sina unika värden. Inom denna satsning i Nya Komet prioriteras vissa skogsmiljöer för skydd framför andra. I vårt län prioriteras exempelvis äldre lövrika skogar, ädellövskog, kalk- och sandbarrskog, lövrika barrskogar, bondelandskapets trädmiljöer och skogar nära vatten.  

Bilder på prioriterade skogstyper

Är din skog större än 2 hektar?

Av praktiska skäl kan bara skogsområden som är två hektar eller större prioriteras. Om du vill kan du gå tillsammans med din granne och skicka in en gemensam intresseanmälan för att tillsammans få ihop en större areal.  

Fyll i intresseanmälan Känner du igen att du har de beskrivna strukturerna och skogstyperna på din fastighet kan du fylla i en intresseanmälan och skicka in den tillsammans med en karta över området till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Se kontakt.

Dialog och fältbesök

Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen tar emot din anmälan, svarar på dina frågor, och kommer ut och tittar på området för att bedöma hur stort naturvärdet är. Först då kan man göra en bedömning om ditt anmälda område platsar i Nya Komet och därmed kan skyddas formellt.  

Prioritering

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen går igenom alla anmälningar och gör ett urval där man prioriterar de med högst naturvärde efter de resurser myndigheterna har för tillfället. Man tittar också på var någonstans i länet skogen ligger och om det finns andra skyddade områden runt omkring.  

Ersättning och skydd

Om ditt område blivit prioriterat och du fortfarande är intresserad av skydd sätter arbetet igång med att avgränsa och värdera området. Med värderingen som utgångspunkt erbjuds du en ersättning.

Beslut fattas om föreskrifter och eventuell skötsel. Hur processen går till beror på vilken skyddsform du valt. Länsstyrelsen skyddar skog genom att bilda naturreservat eller naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen i sin tur tecknar naturvårdsavtal och bildar dessutom biotopskyddsområden.

Skyddsformer

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat vad gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Biotopskydd hanteras av Skogsstyrelsen och kan vara lämpligt för områden upp till 20 ha. Naturreservat kan vara hur stora som helst, men i regel inte mindre än ca 5 ha. För naturvårdsavtal spelar områdets storlek mindre roll.

 


Nya Komet

Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur  

Med hjälp av Nya Komet blir det lättare för dig att föreslå din skog för skydd, så att naturvärdena på din mark kan bevaras.  Kanske har du en bit skyddsvärd skog på din mark som kan passa? Fundera på det och tveka inte att kontakta Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen om du är intresserad eller bara vill ställa frågor.


 Content Editor

​Helena Bager
Göteborg
010-224 46 74

Örjan Nilsson
Mariestad
010-224 51 67

Tord Wennerblom
Vänersborg
010-224 54 55

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragoaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

 Kontakta Skogsstyrelsen

Anna Nordh
Uddevalla
0522-64 57 11
anna.nordh@skogsstyrelsen.se

Arne Jansson
Skövde
0500-38 12 04
arne.jansson@skogsstyrelsen.se

Bettina Olausson
Göteborg/Borås
033-48 25 68
bettina.olausson@skogsstyrelsen.se

 Anmäl intresse