Andra skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Biotopskydd

Ett mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön.

Läs mer om biotopskydd.

Djur- och växtskyddsområden

De vanligaste formerna av djur- och växtskyddsområden kallas i dagligt tal för fågelskyddsområden eller sälskyddsområden. Skyddet innebär att Länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Bestämmelser om djur- och växtskyddsområden finns i Miljöbalken.

Läs mer om djur- och växtskyddsområden.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en gammal form av skydd för landskapsbilden med stöd av naturvårdslagen §19 i dess lydelse före 1 januari 1975. Skyddsformen förordnades av Länsstyrelsen för vissa områden för att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kunde påverka landskapsbilden negativt.

Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna i de berörda områdena så länge vi inte beslutat om något annat. Inom olika landskapsbildskyddsområden gäller ofta olika bestämmelser. Läs mer om landskapsbildsskydd.

Vattenskyddsområde

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Läs mer om vattenskyddsområden.

Naturminne

Ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt får Länsstyrelsen eller kommunen förklara som naturminne. De flesta naturminnen är gamla vackra träd. Bestämmelser om naturminnen finns i Miljöbalken.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Det gäller ofta mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel.

Numera kan länsstyrelserna och kommunerna teckna naturvårdsavtal för naturvärden i ett område. Tidigare har det främst av använts av Skogsstyrelsen, för skogsmark. Naturvårdsavtal är ett komplement till andra skyddsformer. Avtalen ska kunna användas flexibelt vad gäller typ av områden, avtalens innehåll och avtalstiden.

Exempel där naturvårdsavtal kan användas:

  • Skogsmark
  • Limniska och marina miljöer
  • Odlingslandskapet
  • Våtmarker och mosaikmiljöer
  • Områden med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Naturvårdsavtal ska inte tecknas för sådant som är tillståndspliktigt, omfattas av hänsynsregler eller som ändå är ett lagkrav, exempelvis generellt biotopskydd och strandskydd. 

 

Sälskyddsområde 
Sälskyddsområden inrättas för att sälarna ska kunna föda sina ungar i lugn och ro.
Slåttergubbe. Foto: Svante Hultengren
Slåttergubben, Arnica montana, är en ädelsten i länets ängs- och hagmarker. Foto: Svante Hultengren