Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som används för att skydda små mark- och vattenområden, biotoper, som är värdefulla för den biologiska mångfalden.
Stenmur bland höstlöv

Biotoper med generellt skydd

De biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet är:

 • Det är inte tillåtet att skada, förstöra eller flytta dessa biotoper. Hur biotoperna definieras kan du läsa här.
 • Särskilt biotopskydd

  Länsstyrelsen eller en kommun kan besluta om att skydda utpekade biotoper. Dessa områden är utmärkta på karta och på skyltar i terrängen. 

  Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

  Skogsstyrelsen eller en kommun kan på motsvarande sätt skydda biotoptyper i skog.

  Läs mer på Skogsstyrelsens webbplats

  Söka dispens från biotopskydd

  Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Man kan få dispens om det finns särskilda skäl. För att få din ansökan om dispens prövad måste du betala en prövningsavgift som betalas även om ansökan sedan inte beviljas.

  Läs mer om hur du söker dispens från biotopskyddet.

   Content Editor

  ​Tänk på att alléer även är skyddade i stadsmiljö, på kyrkogårdar, i parker och trädgårdar. Dispens krävs normalt även för att ta ned ett träd i en allé.

  Läs mer Naturvårdsverkets vägledning.

  Biotopskyddsområden

   Summary Links