Rapporter om Naturvård i Västra Götalands län 1998-2001

1998:2 En återinventering av rikkärr i Skaraborg (Miljöavdelningen, Mariestad)
1998:3 Småvatten i Skaraborg (Naturvårdsenheten, Mariestad)
1998:4 Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater (Naturvårdsenheten, Vänersborg)
1998:5 Effekter på bottenfauna av ändrad kalkningsstrategi i Vätterbäckar (Naturvårdsenheten, Vänersborg)
1998:6 Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1997 (Naturvårdsenheten, Vänersborg)
1998:7 Undersökningar av bottenfauna i Älvsborgs län 1997 (Naturvårdsenheten, Vänersborg)
1998:9 Övervakning av flodpärlmussla 1997 (Naturvårdsenheten, Göteborg)
1998:11 Älgjakten 1997 i Skaraborgs län (Miljöavdelningen, Mariestad)
1998:13 Elfiskeundersökning i tillrinningsbäckar till Vättern 1997 (Naturvårdsenheten, Vänersborg)
1998:21 Analys av stora opåverkade områden i Västra Götalands län (Miljöanalysenheten, Vänersborg)
1998:25 Resultat från grundvattenövervakning i Göteborgs och Bohus län 1962-1997
1998:26 Uppföljning i landskapsområden i Skaraborg (Naturvårdsenheten, Mariestad)
1998:37 Gammal skog kring Idefjorden och Halle-Vagnaren, Strömstads kommun (Miljöavdelningen, Göteborg)
1998:40 Underlag för miljömål i Västra Götaland (Miljöavdelningen, Vänersborg)
1998:41 Inventering av naturförhållanden i Hene-Skultorps-området. Naturvärden och förslag till skydd. (Miljöavdelningen, Mariestad)
1998:42 Bottnar påverkade av syrebrist/låga syrehalter; Bohuskusten 1997-1998.Hydrografi, primärproduktion och bottenfauna.
1998:44 Torrängar i Ätradalen (Miljöavdelningen, Vänersborg)
1999:1 Eutrofieringseffekter på makroalger –en utvärdering av ”bedömning av tillstånd för Västerhavet – makroalger” (Naturvård- och fiskeenheten Göteborg)
1999:2 Övervakning av miljöförändringar i hagmarker i Västra Götalands län 1998 (Naturvårdsenheten Mariestad)
1999:3 Miljöövervakning av örtrika torrängar i Skaraborg 1998 (Naturvårdsenheten Mariestad)
1999:5 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 (Naturvårdsenheten Vänersborg)
1999:6 Västra Götaland- din miljö (Miljöavdelningen Göteborg)
1999:7 Undersökningar av bottenfauna i Västra Götalands län 1998. (Naturvård och fiske Vänersborg)
1999:11 Elfiskeundersökning i Bohuslän
1999:13 Inventering av fågelskär i Vänern 1998 (Naturvård och fiske Mariestad)
1999:17 Intensivt nät för övervakning av ytligt grundvatten inom Västra Götaland(Naturvård och fiske Vänersborg)
1999:18 Materialförsörjningsplan för Dalsland (Naturvård och fiske Vänersborg)
1999:38 Odlingsbygder i Västra Götaland (Naturvård och fiske, Göteborg)
1999:39 Inventering av natur- och kulturförhållanden i området Liden - Rånna – Ryd (Naturvårds- och fiskeenheten)
1999:40 PCB, metals and benthic fauna in some rivers draining oil-shale mining areas in the lake Peipsi catchment(Analysenheten)
1999:41 Plats för mineraljakt i Västra Götalands län (Analysenheten, Mariestad)
2000:1 Ädellövskogar i Göteborgs och Bohus län (Analys)
2000:2 Lavar och luftföroreningar- förändringar av lavfloran på trädstammar i tätorteroch industriområden i Västra Götaland
2000:4 Landlevande mollusker i f d Göteborgs och Bohus län (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)
2000:10 Lövskogsinventering i Götene kommun (Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad) Översiktskarta
2000:16 Hur man minskar näringstillförseln till Skagerrak (Analys)
2000:18 Miljöövervakning av fåglar på jordbruksmark i Västra Götalands län – resultat från en inventering 1999 av åtta provrutor (Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)
2000:20 Förslag till ett samordnat nationellt- regionalt miljöövervakningsprogram för makrofauna mjukbotten för svenska västkusten (Naturvård- och fiskeenheten, Göteborg)
2000:23 Västkustens havsöring (Naturvårds- och fiskeenheten, Göteborg)
2000:26 Bottenfauna i Västra Götalands län 1999. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten.(Naturvårds-och Fiskeenheten Vänersborg)
2000:28 Vandringshinder för fisk i Västra Götalands län (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)
2000:33 Rolfsåns avrinningsområde – Nuvarande försurningssituation och förslag till samordnade åtgärder (Analysenheten Vänersborg)
2000:36 Fåglar på strandängar i Västra Götaland (naturvård och fiske)
2000:37 Upperudsälven 1981 – 1998 (Analysenheten Vänersborg)
2000:39 Baslinjestudie av bottnar i Gullmarsfjorden –en inventering med ROV-teknik(Naturvårds- och fiskeenheten)
2000:40 Miljöövervakning – fåglar i odlingslandskapet i Västra Götalands län 1999(Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)
2000:41 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1999. Biologisk uppföljning i försurade och kalkadevatten. (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)
2000:42 Utbredningsförändringar hos vassbälten och sävruggar i sjön Östen(Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)
2000:44 Försurningskänsligt grundvatten i Skaraborg  (Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)
2000:49 Rödingprovfiske i St. Holmevatten, Sandvatten och Långvattnet sommaren 1999.(Naturvårds- och fiskeenheten Vänersborg)
2000:50 Lövskogsinventering i Karlsborgs kommun (Naturvårds- och fiskeenheten Mariestad)
2000:55 Arealförluster från skogliga avrinningsområden i Västra Götaland (Analysenheten Vänersborg)
2001:1 Utter i Västra Götalands län­ – en sammanställning av observationer till och med år 2000 (Naturvårds- och fiskeenheten,  Mariestad)
2001:4 Halter och transporter av kväve och fosfor i två jordbruksåar i Västra Götalands län, 1988-2000  (Naturvårds- och fiskeenheten, Göteborg)
2001:11 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2000.- Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)
2001:18 Tysta områden i Västra Götaland (Naturvårds- och fiskeenheten, Göteborg)
  Alger i överflöd­ - skördas för livet (Naturvård- och Fiskeenheten, Göteborg)
2001:21 Algae in excess – harvesting for life. Engelsk version
2001:22 Nätprovfiske i St. Tränningen och Baståsasjön. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)
2001:23 Nätprovfiske i Ämtasjön. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)
2001:24 Bottenfauna i Västra Götalands län 2000 – Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. (Naturvårds- och Fiskeenheten Vänersborg)
2001:25 Övervakningsmetoder för lavar inom regional miljöövervakning, presentation och utvärdering. Naturcentrum, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Kalmar
2001:26 Biobränslen i Västra Götaland – En förstudie. (Samordningsenheten Vänersborg)
2001:27 Mjörn 2000 – en limnologisk studie (Naturvårds- och Fiskeenheten, Göteborg)
2001:31 Områden för riksintresse för friluftsliv (Naturvård- och fiske, Göteborg)
2001:33 Länsstyrelsens arbete inom energiområdet (Samordningsenheten Vänersborg)
2001:34 Miljöövervakning i Västra Götaland 2001
2001:35 Miljöövervakning av ängar i Västra Götalands län 2000 (naturvård- och fiske, Göteborg)
2001:36 Program för luftkvalitetsövervakning i Västra Götaland (Miljöskyddsenheten, Vänersborg)
2001:38 Modelling filamentous algae mats in shallow bays (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:39 Teknisk rapport för algskördare och skörd under perioden 1997-2000.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:40 Vägbankars inverkan på vattencirkulationen i grunda havsvikar.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:41 Alternativ användning av marina fintrådiga alger. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:42 Ekonomisk analys för algskörd och användning av fintrådiga alger.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:43 Slutrapport över det biologiska kontrollprogrammet på Åland 2000.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:44 Effekter av fintrådiga alger på rekrytering av rödspotta – en numerisk modell.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:45 Teknikbeskrivning (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:46 Rekommendationer för planering och förvaltning. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:47 Biologisk undersökning av grunda havsvikar – effekter av fintrådiga alger och skörd.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:48 Rättsliga förutsättningar för att skörda alger och öka vattenflödet genom vägbankar.(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:49 Remote sensing of filamentous algae in shallow waters along the Swedish West Coast(EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:50 Shallow bay model - case studies (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:53

Lövskogar i Mariestads kommun (Naturvård och fiske, Mariestad)
del 1, del 2, del 3, del 4, karta
2001:55 Technical Final Report. (EU-Life Algae, Naturvård-och fiskeenheten)
2001:56 Riktlinjer för mastlokaliseringar i Västra Götalands län (Naturvårds- och fiskeenheten Göteborg)
2001:58 Övergripande fiskevårdsplan gällande sötvatten i Västra Götalands län (Naturvårds- och fiskeenh)