Nedläggning av jordbruksmark

Anmälan om nedläggning av jordbruksmark ska göras till Länsstyrelsen.

Nedläggning av jordbruksmark genom exempelvis skogsplantering är anmälningspliktigt till Länsstyrelsen. Anmälan syftar till att Länsstyrelsen ska kunna pröva vilken hänsyn som kan krävas för att skydda värdefulla delar av odlingslandskapet.

Jordbruksmarken kan tas ur produktion tidigast 8 månader efter anmälan, om inte Länsstyrelsen dessförinnan gett klartecken.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt förändrar naturmiljön ska samråd alltid ske med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kapitlet 6 §. Denna anmälan betraktas som samråd.

Blankett för anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

Aktuella lagar och föreskrifter

Miljöbalken (Kap 12 9 §)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

Jordbruksmark får tas ut jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för varsamhet var tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Föreskrifter som avses i 12 kap. 8§ miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som skall tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvärdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Statens jordbruksverks föreskrift om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Föreskrift 2006:17

 

 

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.