Kommunalt områdesskydd

Denna sida vänder sig till er på kommunen som arbetar med att bilda kommunalt områdesskydd, framför allt naturreservat eller biotopsskydd.

Kontakta Länsstyrelsen i tidigt skede

Det är viktigt att Länsstyrelsen redan i ett tidigt skede har kännedom om kommunens pågående skyddsarbete, till exempel om vi får in dispens- och tillståndsansökningar.

När ni har bestämt er för att arbeta med reservatsbildning, kontakta Länsstyrelsen (kontaktuppgifter till höger) för att få en kontaktperson för fortsatt dialog och samarbete.

Det är Länsstyrelsen som förmedlar kontakter till Naturvårdsverkets upphandlade värderings- och förhandlingstjänster, behandlar eventuella ansökningar om statsbidrag för markåtkomst och registrerar besluten i Naturvårdsregistret. Läs vår samrådsrutin för att veta mer om när Länsstyrelsen måste kontaktas och vad vi kan hjälpa till med.

Samrådsrutin vid kommunalt områdesskydd

Blankett för införande i VicNatur

Handledning

Naturvårdsverket har tagit fram en digital handledning för reservatsbildning som även vänder sig till kommuner. Handledningen ligger på deras webbplats och uppdateras löpande.

Länk till naturvårdsverkets webbaserade handledning

Naturvårdsverkets samlade info om kommunal reservatsbildning

Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområde kan bara bildas på ett antal utpekade typer av biotoper, men det är oftast en enklare process än naturreservatsbildning.

Läs mer om biotopskydd

Naturvårdsverkets handledning om biotopskydd

Ekonomiskt stöd

Statligt bidrag till markåtkomst

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala intrångsersättning till markägare. Om kommunen själv är markägare kan bidrag fås för marknadsvärde-minskningen på fastigheten.

Hur man söker statligt bidrag till markåtkomst

LONA

Kommunen kan söka så kallat LONA-bidrag för själva arbetet med att bland annat bilda områdesskydd inklusive arbetstid, (föregående/inledande) inventeringar. Flera kommuner har även fått LONA-bidrag för initiala skötselinsatser som restaurering och stängsling eller friluftsfrämjande åtgärder som skyltning, stigar, rastplatser med mera.

Läs mer om LONA

Länets reservat ligger på vår webb

Länsstyrelsen lägger upp alla naturreservat och biotopskydd (statliga och kommunala) på webbplatsen.

Se alla naturreservat i Västra Götalands län

Lagstiftning

Kommunalt områdesskydd regleras i följande lagstiftning:

Miljöbalkens 7 kap. Skydd av områden

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

3 kap. 30§ kommunallagen (1991:900) angående kungörelse. 

 Summary Links