Grön infrastruktur med bostäder åt alla

Bostäder åt alla och en bra infrastruktur är förutsättningen för ett fungerande samhälle. Växter och djur är också beroende av bra livsmiljöer, bostäder och goda möjligheter att förflytta sig i landskapet om de ska trivas och finnas kvar långsiktigt. De behöver en fungerande så kallad grön infrastruktur.
Bockaskede

​Den gröna infrastrukturen behövs både på landsbygden och i tätorten, både på land och i vatten och i spridningskorridorer däremellan. Men djur och växter lever i hård konkurrens om mark- och vattenanvändning som gagnar andra intressen. Det gör att deras livsmiljöer minskar i storlek och avståndet mellan bra livsmiljöer ökar.

Många arter har specifika krav. Vissa behöver ostördhet där naturen får ha sin egen gång till exempel i skogar med gamla träd eller på orörda havsbottnar. Andra arter är beroende av att deras livsmiljöer sköts av människor och betesdjur. Naturbetesmarker och slåtterängar men även trädgårdar, parker och kolonilotter ger livsutrymme för en stor mängd arter. Vi kan alla på olika sätt bidra till att bevara, återskapa och förstärka den gröna infrastrukturen.

Naturen är vårt gröna kapital

Vi tar alla del av naturens tjänster. Naturen står för våra grundläggande livsförutsättningar. Vi är beroende av fungerande ekosystem som ger oss rent vatten, bin och humlor som pollinerar våra grödor och havets ålgräsängar som barnkammare för fisk.

Ekosystemen kan också bidra till att hantera de klimatförändringar vi börjat känna av. Det är smart att bevara naturområden i tätorter och grönområden med stora träd och varierad vegetation som ger skugga och sänker temperaturen. De begränsar risk för översvämningar och erosion, förbättrar luftkvaliteten, minskar upplevelsen av buller och ger utrymme för rekreation samtidigt som de fungerar som spridningskorridorer för växter och djur.

En regional handlingsplan

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. De ska till stora delar vara klara i oktober 2018.

Handlingsplanen ska

  • hjälpa oss i arbetet med att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen. Den ska visa var det finns bra livsmiljöer med fungerande spridningskorridorer för växter och djur, så kallade värdetrakter, som vi tillsammans behöver värna om, och peka ut bristområden där det behövs förstärkningsåtgärder för att den gröna infrastrukturen ska fungera.
  • visa på spridningsbarriärer i landskapet. Handlingsplanen ska kunna vara ett stöd i planering av mark-och vattenanvändning inom jordbruk, skogsbruk och vattenanvändning.
  • fungera som stöd vid planering och prioritering av naturvårdsåtgärder och ett underlag för kommunal fysisk planering.

Ett gemensamt arbete för en grön infrastruktur med bostäder åt alla ger möjligheter att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

 Grön infrastruktur


Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

 Summary Links