Rapporter Älvsborgs län, miljö- och planenheten

 

1967:1* Inventering över markområden som för framtiden bör fredas från skogsplantering
1971:1*
Vegetationsundersökning av Ränsliden och Bräcke ängar
1971:2* Sammanställning av ur naturskyddssynpunkt värdefulla områden i Dalsland
1971:4* En botanisk och zoologisk inventering av Vassbotten
1971:5* Naturinventering av Surte, Lilla Edet, Björke
1971:6* Kvartsbrytning i Dalsland. Översiktlig inventering av kvarts och kvartsit
1972:1*
del 1, 2
Myrinventering i Älvsborgs län. Norra och mellersta delen.
1972:3* Några från botanisk synpunkt intressanta och skyddsvärda områden inom Marks kommunblock
1972:4* Naturinventering av Inlands-Torpe kommun
1973:1 Fågelsjöar i Älvsborgs län
1973:2* Översiktlig naturinventering av nordvästra Dalsland

1973:4*

Översiktlig naturinventering i Svenljunga kommun
1973:5* Översiktlig naturinventering i Vårgårda kommun
1973:6* Översiktlig naturinventering i Herrljunga kommun
1973:7* Bokskogar i södra Älvsborgs län
1973:8* Översiktlig naturvårdsinventering av Marks kommun
1974:2* Naturinventering av Brudfjället
1974:3*
del 3, 4, 5
Myrinventering i Älvsborgs län. Södra delen
1974:4* Vegetationen på Kråkeboberg. Skötsel och förslag till reservatsavgränsning
1974:5* Trollås
1974:7* Översiktlig vegetationsinventering Risveden-Rödeneområdet 1974
1974:9* Risveden. Kulturmark och rörligt friluftsliv.
1974:10* Risveden. Sjöar och fåglar
1974:11* Geovetenskapliga synpunkter på naturreservat inom Risveden och Rödeneplatån
1974:12*
del 1, 2
Risveden. Sammanfattande rapport
1974:13* Naturobjekt i Alingsås kommun
1975 Grusinventering i Borås kommun
1975:1 Ravinlandskapet i Gesäter
1975:2 Skötselplan för naturreservatet Baldersnäs
1975:3 Naturinventering av Halle- och Hunneberg. I. Geovetenskap
   
1975:4 Naturinventering av Halle- och Hunneberg. II. Botanik
1975:5 Naturinvengering av Halle- och Hunneerg. III. Zoologi
1975:7
forts.
Naturinventering av Halle- och Hunneberg. V. Friluftsliv 1 och 2
1975:14* Ramlamossen - naturinventering
1975:15* Buarås
1976:1 Skötselplan för naturreservatet Baktrågen
1976:2 Kroppefjäll: naturbeskrivning: utvärdering: förslag till markdisposition
1976:3 Naturinventering av Gösjön
1976:4 Örekilsälvens dalgång i Dalsland: en naturinventering
1976:5 Naturinventering av Henriksholm
1976:6 Fritid i Älvsborgs län: inventering av frilufts- och idrottsanläggningar
1976:7 Naturinventering av Kroppefjäll
1976:8 Kroppefjäll - förslag till markanvändning och åtgärder
1976:9* Åsundenområdet
1977:1 Naturinventering av Skärboområdet
1977:2 Ryr: botanisk inventering av ett skifferområde i Dalsland
1977:3 Naturinventering av Lärkemossen-Fåglumsmossen
1977:4 Skötselplan för naturreservatet Uullsjön
1978:2 Halle- och Hunneberg. Sammanfattande rapport
1978:3* Myrar i Dalskog
1979:1 Tösse skärgård: naturbeskrivning och förslag till åtgärder för bevarande
1979:2 Ödskölts moar: geologisk inventering och naturvårdsbedömning
1979:3 Vänersnäs: översiktlig naturinventering
1979:4 Vassgårdenområdet: geologisk inventering och naturvårdsbedömning
1980:1 Försurning av grundvatten i Älvsborgs län: undersökning av kommunala grundvattentäkter
1980:2 Försurning av sjöar i Älvsborgs län
1980:3 Ornitologisk inventering av våtmarksbiotoper i Göta älvs dalgång 1977
1980:4 Grusinventering: Bengtsfors kommun
1980:5 Ornitologisk inventering av Hästefjordsområdet
1980:6 Grusinventering: Dals Eds kommun
1980:7 Stora Le i Dalsland - en limnologisk undersökning 1979
1980:8 Ivägsåsen och Moarne: geologisk inventering
1980:9
del 1,
del 2
Skjutbanor i Älvsborgs län: inventering 1980
1980:10 Grusinventering: Melleruds kommun
1980:11* Inventering av kryptogamfloran i Sörknattenområdet
1981:1 Jämförande inventering av våtmarker i västgötadelen av Älvsborgs län
1981:2 Försurningseffekter på sötvattensmollusker
1981:3 Försurning av grundvatten i Älvsborgs län: undersökning av enskilda grundvattentäkter
1981:4 Grusförsörjningsöversikt för Tvåstad
1981:5 Motorsport- och vattenskidbanor i Älvsborgs län: inventering 1980/81
1981:6 Hjortens udde: geomorfologisk naturvårdsinventering
1981:7 Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland
1981:8 Naturinventering av Stora Tresticklaområdet
1981:9 Översiktlig naturinventering av vissa vattendragssträckor
1981:10* Inventering av Äramossen - Rullamossen
1981:11* Skötselplan för naturreservatet Norra Båsane
1982:1 Miljövårdsplanering i Älvsborgs län
1982:2 Modellbilar, modellbåtar och modellflyg i Älvsborgs län: inventering 1982
1982:3 Grusinventering: Färgelanda kommun
1982:4 Grusinventering: Åmåls kommun
1982:5 Kvartär- och berggrundsgeologisk guide över Dalsland
1982:6 Djup och Tansjön: en limnologisk undersökning 1981
1982:7 Grusinventering av Ulricehamns kommun samt geovetenskaplig skyddsvärdebedömning av Atrans dalgång inom kommunen
1983:1 Biologisk referensundersökning av åtta vattendrag i Älvsborgs län
1983:2 Naturinventering av Tingvallamossen
1983:3 Kriterier för värdering av sjöar från naturvårdssynpunkt
1984:1 Tillförsel och transport av näringsämnen i Dalbergså, Dalsland
1984:2 Bredfjället-Väktorområdet: naturinventering och förslag till naturvårdsprogram (P-län)
1984:3 Göta älvs dalgång: geovetenskapligt underlagsmaterial för planering av landskaps- och naturvård Göta älvs dalgång inom Älvsborgs län
1984:4 Dalslands kanal: en utvärdering av recipientundersökningar
1985:1 Lövskogsinventering i Marks kommun
1985:2 Lövskogsinventering i Tranemo kommun
1985:3 Fåglar och fågelbiotoper i Vänern
1986:1 Känsligheten för grundvattenförsurning i Dalsland
1986:2 Avloppsförhållanden i Älvsborgs län år 1984
1986:3 Bottenfaunan i Laxsjön och Ostebosjön 1984: två metallbelastade sjöar i Dalslands kanal
1986:4 Grundvattnets försurningskänslighet i Marks kommun
1986:5 Lövskogsinventering i Lerums kommun
1987:1 Lygnern 1984 - och för hundra år sedan
1987:2 Naturinventering av Åsundenområdet
1987:3 Rikkärr och torrängar i Ätradalen
1987:4 Viskadalen: naturinventering
1987:5 Dättern: ornitologisk inventering av en vänervik
1987:6 Grus och berg i Lerums kommun
1987:7 Ängar och hagar i Vårgårda
1987:8 Lövskogsinventering i Alingsås kommun
1987:9 Lavarna och luften på Dal och i Trestad: en inventering av epifytiska blad- och busklavar i och omkring föroreningskällor i norra Älvsborgs län och Trestadsområdet
1987:10 Grus och berg i Ale kommun
1987:11 Freonanvändning i Älvsborgs län 1986
1987:12 Gingri-Mölarp: naturinventering
1987:13 Åsunden, Yttre Åsunden och Torpasjön - en limnologisk undersökning 1985
1988:1 Lövskogsinventering i Trollhättans kommun
1988:2 Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet. Miljöfarligt avfall i Älvsborgs län 1980, 1985 och 1986
1988:3 Lövskogar i Dals-Eds kommun
1988:4 Anten: en limnologisk undersökning 1985-1987
1988:5 Lavfloran i skogliga observationsytor
1988:6 Stora Mollungen: naturinventering
1988:7 Ängar och hagar i Herrljunga
1988:8 Storlommens häckningsbiologi och fågelskyddsområdenas betydelse i sjösystemet Fegen-Svansjöarna-Kalvsjön
1988:9 Lövskogar i Svenljunga kommun
1988:10 Vegetation och fågelliv i Tydjesjön
1988:11 Viskan under 50 år: en utvärdering av vattenkvalitetsdata
1988:11B Viskan under 50 år: sammanställning av fysikaliska-kemiska analysdata
1988:12 Grus och berg i Tranemo kommun
1989:1 Lövskogsinventering, Ulricehamns kommun
1989:2 Lövskogsinventering, Bengtsfors kommun
1989:3 Lövskogsinventering, Melleruds kommun
1989:4 Lövskogsinventering, Lilla Edets kommun
1989:5 Ängar och hagar i Ulricehamns kommun
1989:6 Ängar och hagar i Tranemo kommun
1989:7 Ängar och hagar i Svenljunga kommun
1989:8
forts.
Sjöar i Älvsborgs län, norra delen: beskrivning och naturvärdesbedömning
1989:9 Sjöar i Älvsborgs län, södra delen: beskrivning och naturvärdesbedömning
1989:10 Grushushållningsplan för Vårgårda kommun
1989:11 Berg för krossning i Trestadsområdet
1990:1 Ängar och hagar i Borås kommun
1990:2 Lövskogsinventering i Herrljunga kommun
1990:3 Lövskogar i Färgelanda kommun
1990:4 Lövskogsinventering, Vårgårda kommun
1990:5 Lövskogsinventering, Borås kommun: inventering 1985 med komplettering 1988-89
1990:6 Grus och alternativa material inom trestadsregionen: inventering 1989 (P-län)
1990:7 Hushållningsplan för grus- och bergmaterial i trestadsområdet (P-län)
1990:8 Lövskogsinventering, Ale kommun: regionalt planeringsunderlag
1990:9 Ängar och hagar i Marks kommun
1991:1 Naturinventering i riksintresseområdet Högheden-Baljåsen, Dalsland
1991:2 Lövskogsinventering, Vänersborgs kommun
1991:3 Lövskogsinventering, Åmåls kommun
1991:4 Årsrapport: miljöövervakning 1990 Älvsborgs län: miljöövervakningsprogrammet: nedfall: skogsskador: försurning
1991:5 Ellenösjön-Östersjön: tillstånd och närsaltbelastning 1985-1990
1991:6 Flodpärlmusslan i Älvsborgs län
1991:7 Grusinventering i Herrljunga och Vårgårda kommuner: regionala inventeringar av grus m.m.
1991:8 Berg för krossning i Herrljunga och Vårgårda kommuner: inventering
1991:9 Vänerns skärgårdsområden, Älvsborgs län: vattenkemi, plankton och påväxt 1990
1991:10 Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun
1992:1 Sumpskogar i Ulricehamns kommun
1992:2 Drakblomma och smalbladig lungört i Ätradalen
1992:3 Östadsåsen, Jutåsdeltat och Vallåsen: en geovetenskaplig värdering
1992:4 Mjörn: en limnologisk studie 1990
1992:5 Berg för krossning i Borås kommun (1992)
1992:6 Vattendrag i Ulricehamns kommun
1992:7 Miljögifter i vänerlax: kvicksilver och klororganiska föreningar i lax, öring och siklöja
1992:8 Årsrapport: miljöövervakning 1991 Älvsborgs län miljöövervakningsprogrammet: nedfall: skogsskador: eutrofiering: miljögifter m.m.
1992:9 Katalog över eutrofiering
1992:10 Ängar och hagar i Alingsås kommun
1992:11 Miljögifter i Älvsborgs län: bakgrundshalter i källsjöar 1991
1993:1 Ängar och hagar i Bengtsfors kommun
1993:2 Ängar och hagar i Dals-Eds kommun
1993:3 Ängar och hagar i Färgelanda kommun
1993:4 Lavarna och luften: på Dal och i Trestad samt i Ulricehamn: lavflorans utveckling från 1986 till 1992
1993:5 Årsrapport: miljöövervakning 1992 Älvsborgs län: regional miljöövervakning: nedfall: skogsskador: eutrofiering m.m.
1993:6 Våtmarker i Älvsborgs län
1994:1 Lövskogar i Älvsborgs län: en sammanställning
1994:2 Skogsmarkens försurningskänslighet i Älvsborgs län: delrapport 1
1994:3 Grosjön: tio års fågelinventeringar
1994:4 Miljöstrategi inför 2000-talet: en regional agenda för Älvsborgs län
1994:5 Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län
1994:6 Ängar och hagar i Älvsborgs län: del 1: sammanfattning
1994:7
forts
Ängar och hagar i Älvsborgs län: del 2: katalog, del 2: katalog forts.
1994:8 Miljötillståndet 1993: Älvsborg: årsrapport över miljöövervakningen
1994:9 Nötkreatursbete i naturlig hagmark: effekter på flora och vegetation i för naturvården intressanta områden i Sjuhäradsbygden, södra Västergötland
1995:1
Bil 1
Bil 2-3
Lax och öring i Älvsborgs län
1995:2 Hotade landlevande evertebrater i Älvsborgs län
1995:3 Berg för krossning i Åmåls kommun
1995:4 Våtmarker i Ale, Alingsås, Lerums, Lilla Edets och Trollhättans kommuner
1995:5 Referenssjöar i Älvsborgs län: utvecklingen 1984-94
1995:6 Regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem: ”RES-uppdraget”
1995:7 Miljöstrategi inför 2000-talet: program för uppföljning av miljöstrategins mål och åtgärder
1995:8 Inventering av naturgrus samt berg för krossning i Alingsås kommun. Kartor sidan 11, 15, 27, 31, 38, 42, 47
1995:9 Berg för krossning i Svenljunga kommun
1995:10 Källor i Nårunga socken
1995:11 Berg för krossning i Lilla Edets kommun
1995:12 Berg för krossning i Färgelanda kommun
1995:13 Investigations of sediment toxicity in the Dalsland channel lake system
1995:14 Miljötillståndet i Älvsborgs län: årsrapport från miljöövervakningen 1995
1995:15 Inventering av naturgrus för betongtillverkning i Göteborgsregionen
1995:16 Berg för krossning i Borås kommun (1995)
1995:17 Berg för krossning i Melleruds kommun
1996:1 Kryptogamer inom regional miljöövervakning: arter: metoder: dokumentation: programförslag för Älvsborgs län
1996:2 Ängar och hagar i Trollhättans och Lilla Edets kommuner
1996:3 Ängar och hagar i Vänersborgs, Melleruds och Åmåls kommuner
1996:4 Ängar och hagar i Ale och Lerums kommuner
1996:5 Energiskatters påverkan på industrins koldioxid- och svavelutsläpp: en studie av företag i Älvsborgs län
1996:6 Miljöatlas Göta älv
1997:1
del 1
,
del 2, bilagor
Säveån en naturinventering i Lerums kommun
1997:2 Plan för biologisk återställning i vissa okalkade vatten
1997:3 Miljöstrategi inför 2000-talet: lägesrapport -97: uppföljning av miljömål och åtgärder
1997:4 Alkonblåvingen i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län
1997:5 Landskapsförändringar i Älvsborgs län 1986-1995
1997:6 Miljötillståndet i Älvsborgs län: årsrapport från miljöövervakningen (1997)
1997:7 Naturinventering Trollhättan: Göta älv: Ryrbäcken: Brandsbo-Öresjö
1997:8
Bilagor
Anten, en sjö hotad av eutrofiering: en limnologisk undersökning 1996.
1997:9 Miljöfarlig verksamhet: sammanställning av 1996 års miljörapporter
1997:10 Extensiv övervakning av försurningskänsligt grundvatten i Älvsborgs län: metodik för framtagande av övervakningsnät samt resultat för 1997
1997:11 Från Rio till ÖP: agenda 21 i kommunal översiktlig planering
1997:12 Specialundersökning av Lilla Le 1996-97

 *ej publicerad

Åter till sidan Rapporter om naturvård