Publikationer Göteborgs och Bohus län, miljöavdelningen

 

1994:2 Samhällsplaneringens betydelse för en god livsmiljö: förslag till miljömål
1994:3 Hotade, sällsynta och hänsynskrävande ryggradsdjur i Göteborgs och Bohus län: tillstånd
1994:4 Oljud: bullerinventering i Göteborgs och Bohus län
1994:5 Föreningshuset Aftonstjärnan: Lindholmen
1994:6 Miljömål för hälsa: förslag mars 1994
1994:7 Bottenfaunan i Bohusläns vattendrag 1992
1994:8 Buller i utomhusmiljön: förslag till miljömål
1994:10 Regionala miljökvalitetsmål för biologisk mångfald och hushållning med naturresurser: förslag mars 1994
1994:11 Geokemisk sammansättning i skogsmark samt skattning av vittringshastigheter: delunderlag för beräkning av kritiska belastningsgränser inom Göteborgs och Bohus län och Göteborgsregionen
1994:13 Ölhallen 7:an: Göteborg
1994:14 Skyddsområden för vattentäkter i Göteborgs och Bohus län
1994:15 Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater
1994:16 En dokumentation av Emissionsdatabasen för utsläpp till luft
1994:18 Kaserntorget 8: ”Skräddarns hus”
1994:20 Projekt Ren rost - miljövänligare rostskyddsmålning
1995:1 Metod för kartering av överskridande av kritisk kvävebelastning med hjälp av klassade satellitdata och GIS
1995:2 Vägars och järnvägars påverkan på värdefull natur: att bedöma effekter av väg- och järnvägsdragningar i områden med höga naturvärden
1995:5 Trafikens utsläpp till luft: en tillståndsbeskrivning samt åtgärder som kan komma att bli aktuella
1995:6
forts.
Brynmiljöer i Bohuslän: insektsliv, biologisk mångfald och synpunkter på övervakning
1995:7 Regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem i Göteborgs och Bohus län
1995:9 Miljögifter i Göteborgs och Bohus län
1995:10 Utbredning och produktion av fintrådiga alger i grunda mjukbottensområden i Göteborgs och Bohus län
1995:13 Vatten i Göteborgs och Bohus län
1995:14 Berggrundens lämplighet för makadamproduktion
1995:15 Residenset
1995:16 Miljöfaktaboken
1995:17 Miljöfaktaboken: sammanfattning
1995:18 Kokbok för miljöarbete: handlingar för en bärkraftig region
1995:21 Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län: bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden
1995:23 Kustens byggande: landskapets identitet
1995:24 Miljöbedömning och karakterisering av Havstensfjord - en syrestressad fjord analyserad med undervattensteknik
1995:25 Miljön i Göteborgs och Bohus län: 1994
1995:26 En dokumentation av Emissionsdatabasen för utsläpp till vatten
1996:2 Svartedalen: försvinnande vildmark?
1996:6 Kulturarvet och transportsystemen: projektrapport i anslutning till länsstyrelsernas uppdrag Regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem
1996:7 Vägen mot miljömålen: vad hände 1995?
1996:8 Förslag till samordnat miljöövervakningsprogram för riksintressanta vattendrag i Göteborgs och Bohus län
1996:9 Kustfågelfaunan i Göteborgs och Bohus län - beståndsutveckling och effekter av fågelskyddsområden
1996:12 Företag och miljö i Bohuslän: en utvärdering
1996:15 Regional miljöövervakning i Göteborgs och Bohus län 1995-1998
1996:18 Vindkraft i Göteborgs och Bohus län: ett policydokument
1997:3 Inventering av naturgrus i Göteborgs och Bohus län
1997:4 Värdefulla rast- och övervintringsområden för sjöfåglar på västkusten
1997:5 Svartedalen : fördjupad utvärdering av natur i centrala Svartedalen
1997:6 Utsläpp av luftföroreningar i Göteborgs och Bohus, Hallands och Älvsborgs län 1994
1997:9 Ädellövskogar i Munkedals kommun
1997:10 Ädellövskogsinventering i Lysekils kommun
1997:11 Ädellövskogsinventering i Tanums kommun
1997:12 Ädellövskogsinventering i Strömstads kommun
1997:14 Mot en hållbar utveckling: vad hände 1996?
1997:16 Massbalansberäkningar i skogsmark i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län
1997:19 Inventering av skrotsten i mellersta och norra Bohuslän
1997:22 Utbredning av fintrådiga grönalger i grunda mjukbottensområden i Göteborgs och Bohus län under 1994-1996
1997:23 Alkonblåvingen i Älvsborgs län samt Göteborgs och Bohus län
1997:24 Bottenfauna i Göteborgs och Bohus läns vattendrag 1996

 

Åter till sidan Rapporter om naturvård