Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län

 

1976:1 Stigfjorden i Orust och Tjörns kommuner i Göteborgs och Bohus län en sammanställning av naturkvaliteter
1976:2 Gullmarsfjorden: en sammanställning av marina naturvärden
1976:3 Naturreservatet Nord Långö: floristisk inventering samt skötselsynpunkter
1976:4
bilaga
Översiktlig naturvårdsinventering av Jörlandaån och Anråseån i Stenungsunds kommun
1976:5 Vegetationsinventering: delar av Öckerö kommun och Styrsöarkipelagen, Göteborgs kommun
1976:6 Klimatet i Göteborgs och Bohus län
1976:7 Sannäsfjorden och omgivande landområden i Tanums kommun - en naturinventering
1976:8 Bringebärsholmen, Fläskön, Norra och Södra Fotstillen, Gluppö, Hjärterön, Korsön och Torsholmen: sammanställning av naturvårdsinventering 1975
1976:9 Storehamnsområdet, Orust kommun - en översiktlig naturinventering
1976:10 Ertseröd, Tanums kommun: en översiktlig naturvårdsinventering
1976:11 Strömmarna och Snäckedjupet och omgivande landområden - en naturinventering
1976:12 Kosterrännan och de grundare havsområdena inom Strömstads kommun : sammanställning av de marina värdena
1977:1 Galtö, Kragenäs, Resö, Bissen och Store Snart: en naturvårdsinventering
1977:2 Islandsberg-Ösö: en naturinventering
1977:3 Bassholmen: en naturinventering
1977:4 Översiktlig naturinventering av Stora Hasselön, Uddevalla kommun
1977:5 Natur och växtlighet på Trossö, Kalvö och Lindö i Tanums kommun, Bohuslän
1977:6 Sälinventering i Kosterområdet: mars-juli 1977
1977:7 Naturreservatet Svanvik: Orust kommun: naturinventering med skötselrekommendationer
1977:8 Kvistrum: en översiktlig naturinventering
1977:9 Tjärnöarkipelagen: Strömstads kommun: del 1: geologi
1978:1 Pinnö-Musö: en naturinventering
1978:2 Vegetation och flora på Stora och Lilla Härmanö i Morlanda socken, Bohuslän jämte synpunkter på vad som bör skyddas på öarna vid bebyggelseplanering för fritidsändamål
1978:3 Vegetationsbeskrivning av Håle kile-Germunnerödsvatten i södra Sotenäs kommun
1978:4 Klåverön: Kungälvs kommun: naturvårdsinventeringar
1978:5 Botanisk inventering av Tjärnöarkipelagen: utförd i juli 1977
1978:6 Tjärnöarkipelagen: Strömstads kommun del III: marin fauna
1978:7 Torödsmossen, Tanums kommun: en mossemyr i norra Bohuslän: naturinventering
1979:1 Gåsöarkipelagen en naturinventering
1979:2 Sammanställning av naturvårdsinventeringar jämte förslag till skötselplan av det planerade naturreservatet Björnshuvudet i Tjörns kommun
1980:1 Kosterområdets knubbsälar: populationsstorlek, födoval och inverkan på fiskbeståndens storlek
1980:2 Sammanställning av naturinventeringar på Kosteröarna: upprättad i december 1978
1980:3 Kynnefjäll: del 1: en vegetationsbeskrivning
1980:4 Kynnefjäll: del III: en översiktlig vegetationskartening
1980:5 Kynnefjäll: del II: fåglar
1980:6 Förändringar i häckfågelfaunan på ett antal fredade och ej fredade öar i Bohuslän mellan 1966 och 1979
1980:7 Inventering av fågelfaunan inom Tjärnö-arkipelagen: utförd i juni 1977
1980:8 Översiktlig inventering av vegetation, flora och geomorfologi i Storåns dalgång, i Björketorps socken, Härryda kommun samt förslag till skötselplan
1982:1 Gullmarsfjorden med omgivande landskap: del 1: geologi
1982:2 Gullmarsfjorden med omgivande landskap: del 2 : vegetation
1983:1 Vättlefjäll: Göteborgs kommun: del 1 och 2: natur och kulturminnesinventering
1983:2 Vattensystemen i området Råssö till Havstenssund med Sannäsfjorden: undersökning samt utvärdering av de marina bottnarna
1983:3 Svarttjärn : en fågelsjö i storstad
1983:4
del 1a
del 1b
del 2
del 3
Skyddsvärda myrar i Göteborgs och Bohus län
1983:5
del 1
del 2
Fjord- och sprickdalslandskapet i mellersta Bohuslän: landformernas utveckling med särskild hänsyn till Åbyfjorden-Berfendalen och Islandsberg, jämte områdesbeskrivningar och värderingar.
1984:1 Sjöfågeldöden och oljan på Bohuskusten nyåret 1981
1984:2 Bredfjället-Väktorområdet: naturinventering och förslag till naturvårdsprogram
1985:1 Gullmarsfjorden - naturvårdsområde: förstudier till kontrollprogram : sammanställning av provtagningsresultat 1979/80-1982/83
1985:2 Gullmarsfjorden : naturvårdsområde: årsredogörelsen för budgetår 1984/85 och 1985/86
1985:3 Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar i Bohuslän 1983
1986:1 Inventering av ädellövskog i Partille kommun
1986:2 Flodpärlmusslan i Göteborgs och Bohus län 1984
1986:3 Inventering av ädellövskog i Härryda kommun
1986:4
del 1,
del 2
Örekilsälven-Kärnsjön: landskap och processer
1986:5 Bredfjället: områden värdefulla för djurlivet: synpunkter på skogsskötseln
1986:6 Kynnefjäll vildmarksområde: områden värdefulla för djurlivet: synpunkter på skogsskötseln
1986:7 Gullmarsfjorden: naturvårdsområde: årsredogörelse för budgetåret 1985/1986
1986:8 Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun
1987:1 Norumsån: en naturinventering
1987:2 Orust sjöar: en försurningsstudie och naturinventering 1982
1988:1 Gullmarsfjorden : naturvårdsområde : årsredogörelse för budgetåret 1986/87
1988:2 Inventering av ängs- och hagmarker i Härryda kommun
1988:3 Inventering av ängs- och hagmarker i Uddevalla kommun
1988:4 Inventering av ädellövskog i Uddevalla kommun
1988:5 Inventering av faunan på grunda och djupa bottnar i skärgården mellan Havstenssund och Fjällbacka 1983
1988:6 Inventering av havsbottnarna mellan Fjällbacka och Bovallstrand
1988:7 Inventering av ängs- och hagmarker i Kungälvs kommun
1988:8 Inventering av ängs- och hagmarker i Stenungsunds kommun
1988:9 Epifytiska lavar i Bratteforsåns dalgång: en inventering
1989:1 Gullmarsfjorden : naturvårdsområde : årsredogörelse för budgetåret 1987/88
1989:2 Inventering av ädellövskog: Mölndals kommun
1989:3 Inventering av ängar och hagar i Tjörns kommun
1989:4 Inventering av ädellövskog i Stenungsunds kommun
1989:5 Inventering av ängs- och hagmarker i Orust kommun
1989:6 Inventering av ängs- och hagmarker i Tanums kommun
1989:7 Lövskogar i Tjörns kommun
1989:8 Inventering av ängs- och hagmarker i Mölndals kommun
1989:9
del 1
del 2
del 3
Grus och alternativa material inom trestadsregionen: inventering 1989
1990:1 Inventering av ädellövskog: Kungälvs kommun
1990:2 Hushållningsplan för grus- och bergmaterial i trestadsområdet
1990:3 Inventering av ängs- och hagmarker i Göteborgs kommun
1990:4 Inventering av ängs- och hagmarker i Öckerö kommun
1991:1 Inventering av ängs- och hagmarker i Strömstads kommun
1991:2 Ängar och hagar i Lysekils kommun
1991:3 Ängar och hagar i Sotenäs kommun
1991:4 Inventering av ängar och hagar i Munkedals kommun
1991:5 Gullmarsfjordens naturvårdsområde: kontrollprogram och vårdåtgärder perioden juli 1989-december 1990
1991:6 Gullmarsfjordens naturvårdsområde: kontrollprogram och vårdåtgärder perioden juli 1988-juni 1989
1991:7 Flågfjället 1:1: en botanisk dokumentation: Vargfjället: den epifytiska moss- och lavfloran
1991:8 Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun
1991:9 Den sydliga kärrsnäppan, Calidris alpina schinzii, på västkusten: inventering av betade strandängar 1989 och 1990

 

Åter till sidan Rapporter om naturvård