Miljövårdsrapporter Göteborgs och Bohus län

 

1991:10 Miljöövervakning: Göteborgs och Bohus län: redovisning av befintliga program för perioden 1990-95
1991:11 Observationsytor för skogsskador: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: rapport om barrutglesningen 1985-1990
1992:1 Ängs- och hagmarksinventering: Härryda kommun
1992:2 Miljö i Göteborgs och Bohus län: årsrapport 1991
1992:3 Inte en droppe: handlingsplan för miljövårdsåtgärder inom Göteborgs oljehamnar
1992:4 Nedfall av luftföroreningar i Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län: årsrapport 1990-1991
1992:5 Örekilsälven: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: sammanställning av miljötillståndet i Örekilsälven
1992:6 Bottenfaunan i Bohusläns vattendrag: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: en bedömning av naturvärde och påverkan
1992:7 Undersökningar i några av länets havsöringförande vattendrag: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: elfisken och vattenkemi
1992:8 Ädellövskogar i Orust kommun
1992:9 Vegetationsundersökningar: resultat från 1975 till 1991: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län
1992:10 Miljötillståndet 1991: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: årsrapport
1992:11 Utveckling av syre-, kväve- och fosforhalter i Göteborgs och Bohus läns kustvatten
1993:1 Informationsprogram : miljövårdsenheten
1993:2 Grundvattnets tillstånd i Göteborgs och Bohus län: utvärdering av miljöövervakningsprogrammet för grundvatten
1993:3 Luftföroreningar i södra Sverige: nedfall och effekter 1992
1993:4 Miljö i Göteborgs och Bohus län årsrapport 1992
1993:5 Tillståndet i miljön 1992: miljöövervakningsprogrammet i Göteborgs och Bohus län: årsrapport
1993:6 Grottor i Göteborgs och Bohus län
1993:7 Kvicksilver: tillstånd och förslag till miljömål
1993:8 Studie av våtdeponerade luftföroreningar i O och P län
1993:9 Radon: förslag till miljömål
1993:10 Miljömedicin : förslag till miljömål
1993:11 Dricksvatten och hälsa: förslag till miljömål
1993:12 Lavfloran kring Stenungsund samt oljeraffinaderiet Scanraff Lysekils kommun

 

Åter till sidan Rapporter om naturvård