Meddelanden Skaraborgs län, Mark/Miljöavdelningen

 

1973:1 Sammanställning av vissa bestämmelser angående utomhusreklam m.m.
1974:2 Kortfattad lägesrapport beträffande hydrologisk utredning i Skaraborgs län
1974:3 Sammanställning dels av länsstyrelsen redovisade mätdata beträffande avloppsutsläpp från Fiskeby AB, Katrinefors bruk, dels av utförda recipientundersökningar i Mariestadsfjärden
1974:4 Naturreservat, landskapsskyddsområden, strandskyddsområden, fridlysta växter m.m. inom Skaraborgs län
1974:5 Älgavskjutningen i Skaraborgs län
1974:6 Friluftsanläggningar i Skaraborgs län
1974:7 Fritidshus - primärbostad
1974:8 Närsaltundersökning i Ösans avrinningsområde
1975:3 Älgavskjutningen i Skaraborgs län 1974
1975:4 Geohydrologisk inventering : grundvattenförhållanden i Visingsö : sandsten och urberg inom området Karlsborg­Habo
1975:5 Geohydrologisk inventering: förekomst av fluro i berggrundvatten inom området Mariestad-Töreboda-Viken­Timmersdala-Lugnås
1975:7 Undersökning av metallinnehållet i en vattenmossa (Fontinalis spp) från fyra avrinningsområden inom Skaraborgs län
1976:2 Byggnadsnämndskonferens i Flämslätt
1976:4 Fågellivet i skärgården och strandlinjen på Kållandsö 1975
1976:5 Naturreservat, landskapsskyddsområden, fågelskyddsområden, fridlysta växter m.m. inom Skaraborgs län
1976:6 Inventering av skärgården och strandlinjen på Kållandsö 1975
1976:7 Geohydrologisk inventering: grundvattnets kemiska beskaffenhet inom Kinnekulles paleozoiska bergarter, Västergötland Msd
1976:8 Botanisk inventering på Stora Höga
1976:9 Ekologiska utredningar för dagbrottsbrytning av brunkol i Västtyskland
1976:10 Naturinventering av Djurö skärgård
1976:11 Älgavskjutningen i Skaraborgs län 1975
1977:3 Limnologiska undersökningar i Karstorpssjön 1976
1977:4 Älgjakten i Skaraborgs län 1976
1977:5 Inventering av fågelfaunan i Brommöområdet
1977:6 Inventering av fågelfaunan i Kalvö skärgård
1977:7 Sura sjöar och vattendrag i Skaraborgs län: en sammanfattning av undersökningar utförda 1975-1977
1977:8 Redogörelse för kalkningen av Simsjön på Billingen i Skövde kommun
1977:9 Redogörelse för ett sjökalkningsprojekt i Skaraborgs län 1977
1977:11 Göta kanal: västgötadelen: översiktlig kulturhistorisk inventering 1977
1977:12 Naturinventering av Brommöområdet
1977:13 Naturinventering av Kalvöområdet
1977:14 Bengtstorp-Ullstorpskärren. botanisk inventering och skötselförslag
1977:15 Naturvårdsinventering av Tidaholms kommun
1977:16 Naturvårdsinventering av Falköpings kommun
1978:2 Naturvårdsinventering av Habo och Mullsjö kommuner
1978:4 Naturreservat, landskapsskyddsområden, fågelskyddsområden, fridlysta växter m.m. inom Skaraborgs län
1978:5 Älgjakten i Skaraborgs län 1977
1978:6 Fredsbergs mosse: inventering av det högre djurlivet
1978:9 Fredbergs mosse: inventering av geologi och vegetation
1978:11 Vråhålan, Falköpings kommun: vegetation och markanvändning
1978:12 Ålleberg: inventering med åtgärdsförslag för natur- och landskapsvård
1978:13 Turism och rekreation i Skaraborg 1
1978:15 Naturinventering av Rösjö mosse
1978:17 Tranorna vid Hornborgasjön 1978 : jämte en översikt 1967-1978
1978:18 Inventering av Hökensås naturreservat
1978:19 Sura sjöar och vattendrag i Skaraborgs län – en sammanfattning av undersökningar utförda 1975-1978
1979:1 Inventering av Gudhammarsviken och nedre delen av Hovaåns dalgång (Civilt försvar i Skarab. 1. : orientering)
1979:3 Beräkning av arealbehov för tätortsutveckling
1979:4 Tidan: vattenplanering: underlagsmaterial åt Vattenplaneringsutredningen
1979:5 Älgjakten i Skaraborgs län: 1978
1979:6 Sydbillingens platå
1979:8 Tidan, 1966-78: en sammanfattande redogörelse för undersökningsverksamheten i Tidan med tillflöden
1979:10 Inventering av geovetenskapliga värden i Stråkendalen Msd
1979:11 Geovetenskaplig inventering av Munkaskogsområdet
1979:15 Turism och rekreation i Skaraborg 2
1979:16 Milstenar i Skaraborgs län
1979:18 Kulturvårdsplanering: underlagsmaterial Msd Vbg
1980:2 Radon
1980:3 Kulturminnesvård och kulturminnesvårdsskyltar i Skaraborgs län
1980:4 Turism och rekreation i Skaraborg
1980:5 Granviksprojektet
1980:6 Turism och rekreation i Skaraborg: bilaga: kap. 5 underlagsmaterial
1980:7 Älgjakten i Skaraborgs län: 1979
1980:9 Österplana vall: skötselförslag och beskrivning av ett planerat naturreservat Msd
1980:13 Ett års detaljplan 1978/1979
1971:2 Uthyrningsstugor i Skaraborg: en idéskrift
1981:3 Naturreservat, fågelskyddsområden, landskapsskyddsområden, fridlysta växter och djur m.m. inom Skaraborgs län
1981:4 Älgjakten i Skaraborgs län: 1980
1981:10 Statistisk sammanställning och utvärdering av försurningsundersökningar i vattendrag inom Skaraborgs län, 1975-80
1982:2 Två års detaljplaner 1979/80-1980/81
1982:3 Inventering av snäckor, musslor och sniglar (mollusker) i Valleområdet
1982:4 Skogartorpskärret: ”Västergötlands orkidéparadis”: botanisk dokumentation och skötselplan Msd
1982:5 Turism och rekreation i Skaraborg : remissammanställning rapport 4/80
1982:6
del 1
del 2
del 3
Grusinventering i Skaraborgs län
1982:9 Älgjakten i Skaraborgs län: 1981
1982:12 Inventering av mossor och lavar i Valle-området
1982:13 Inventering av svampar och insekter i Valle-området
1982:17 Väneranknuten turism: rapport oktober 1982: förutsättningar och omfattning
1982:18 Betning av utsäde: rapport om betningsverksamheten i Skaraborgs län
1982:19 Fysisk riksplanering: länsstyrelsens redovisning
1982:20 Inventering av lösningsmedel och stoft i Tibro 1981: del 1: lösningsmedel Msd
1983:2 Ett års byggnadslov utanför detaljplan 1981
1983:4 Älgjakten i Skaraborgs län: 1982
1983:5 Baremosse - ett riksobjekt Msd
1983:6 Ryfors park under hundra år
1983:11 Åtgärder för friluftslivet på Brommö
1983:13 Översiktlig inventering och skötselplaneförslag över Ålleberg
1984:2 Ett års byggnadslov utanför detaljplan 1982
1984:3 Tiveden: program för förbättring av vägvisningen i centrala Tiveden
1984:4 Turismens betydelse för ekonomi, service och sysselsättning : en jämförelse mellan åren 1978 och 1982
1984:5 Hornborgasjöns tranor 1983
1984:6 Älgjakten i Skaraborgs län: 1983
1984:9 Naturvårdsprogram för Skaraborgs län
1984:13
Översiktlig inventering av lövskog och lövhagar i Hjo kommun Msd. Översiktskartakarta 1-18
1984:15 Reguljärflyg i Skaraborgs län: en förstudie
1984:17 Tillförsel och utförsel av näringsämnen i Tidans avrinningsområde
1985:2 Inventering av vattendrag till Vänern inom Skaraborgs län
1985:3 Älgjakten i Skaraborgs län: 1984
1985:11 Industrimiljön på Ön i Tidaholm: kulturhistorisk utredning
1985:14 Kvicksilverhalt i fisk i vissa sjöar, Skaraborgs län
1985:17 Fåglar och fågelbiotoper i Vänern
1986:2 Älgjakten i Skaraborgs län: 1985
1986:3 Reguljärflyg i Skaraborg: förslag
1986:9 Rast- och informationsplatser i Skaraborgs län
1986:16 Ekologiskt särskilt känsliga områden i Götene kommun: metodstudie
1986:17 Översyn av riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv (2 kap 6 § NRL), förslag till avgränsning av områden med geografiska bestämmelser (3 kap 1, 2 §§ NRL): regionalt planeringsunderlag
1986:18 Vartofta-Åsaka: Nolgården-Näs inventering
1986:19 Vaxholmen-Dala inventering
1986:20 Munkängarnas inventering
1987:3 Botanisk inventering av Björnebergsängarna på Kinnekulle
1987:4 Fågelinventering: med naturvärdesbedömning av innerskärgården mellan Storeberg och Söne mad i Lidköpings kommun
1987:6 Älgjakten i Skaraborgs län: 1986
1987:7 Lugnåsberget: markanvändningshistorisk studie
1987:10 Naturinventering av Lugnåsberget
1987:13 Karlsborgs fästning: utvecklingsprogram för turism
1987:14 Västra Vättervägen
1987:15 Länsturismen 1986
1988:2 Vänern 1986: näringsbelastning på Vänern under 1970- och 1980-talen Msd
1988:3 Älgjakten i Skaraborgs län: 1987
1988:5 Ängs- och hagmarker i Götene kommun
1988:7 Ängs- och hagmarker i Lidköpings kommun
1989:1 Människan och Hornborgasjön : agrara livsformer kring sjön
1989:2 Ängs- och hagmarker i Gullspångs kommun
1989:4 Naturvård i översiktsplaneringen
1989:6 Älgjakten i Skaraborgs län: 1988
1989:7 Ängs- och hagmarker i Karlsborgs kommun
1989:8 Ängs- och hagmarker i Essunga kommun
1990:2 Ängs- och hagmarker i Skara kommun
1990:5 Ängs- och hagmarker i Habo kommun
1979:6 Älgjakten i Skaraborgs län 1989
1990:9
del 1, del 2 
Ängs- och hagmarker i Tidaholms kommun
1990:16
del 1, del 2 
Ängs- och hagmarker i Vara kommun
1990:17 Länsöverblick Skaraborgs län

1991:2
del 1a,
del 1b,
del 1c,
del 2 a,
del 2 b

Våtmarker i Skaraborgs län: del 1-2
1991:5 Sjön Östen : en ekologisk utvärdering och förslag till handlingsprogram för ett internationellt betydelsefullt våtmarksområde
1991:6 Miljöförhållanden i Vänern i Skaraborgs län 1990: vattenkvalitet : växtplankton: påväxt
1991:7 Älgjakten i Skaraborgs län 1990
1991:8 Ängs- och hagmarker i Hjo kommun
1991:9 Ängs- och hagmarker i Mullsjö kommun
1991:10 Ängs- och hagmarker i Mariestads kommun
1991:11 Utvärdering översiktsplaner november 1991
1991:13 Vätterbäckarna i Skaraborgs län: natur- och miljöförhållanden
1992:2 Elfiskeundersökningar 1991 i tillrinningsbäckar till Vättern, Skaraborgs län
1992:3 Försurningssituationen i några Vätterbäckar: en studie av bottenfauna oktober 1991
1992:4 Ängs- och hagmarker i Tibro kommun
1992:5 Älgjakten i Skaraborgs län: 1991
1992:8 Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Skaraborgs län
1992:9 Ängs- och hagmarker i Grästorps kommun
1993:3 Inventering av flodpärlmussla i Skaraborg
1993:5 Vänern 1990: sammanställning av recipientkontroll i och runt Vänern
1993:8 Ängs- och hagmarker i Töreboda kommun
1993:9 Älgjakten i Skaraborgs län: 1992
1993:10 Sjöråsån - en möjlig tillgång i Götene kommun
1994:1 Slafsan: en vattenmiljö värd att bevara
1994:5 Drakblomma
1994:6 Vattenplanering i Tidans jordbruksområden: exempel från Nolängsån, Ösan och Yan
1994:10 Älgjakten i Skaraborgs län 1993
1994:11 Dofsan: en dold resurs i Skara kommun
1994:13 Miljöövervakning i Skaraborgs län : rapport nr 1 från miljöövervakningsgruppen
1994:14 Kalkningseffekter på vattenlevande smådjur i Rödån en studie av bottenfauna hösten 1991, -92 och -93
1994:15 Berg: bygden med stora riksintressen
1994:17 Forsärla, strömstare, kungsfiskare 1992-93
1994:18 Sjöråsån – en tillgång i Götene kommun: slutrapport
1994:19
del1,
del 2 
Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun
1995:2 Effekter på bottenfauna av ändrad kalkningsstrategi i Vätterbäckar: en jämförande studie av bottenfaunan insamlad år 1991 och 1994
1995:3 Elfiskeundersökning 1994 i Vätternbäckarna
1995:4 Länsprogram för regional miljöövervakning 1995-98
1995:6 RES: regional samhällsplanering för ett miljöanpassat transportsystem: ett regeringsuppdrag
1995:7 Älgjakten i Skaraborgs län 1994
1995:9 Miljöstrategi för Skaraborg Msd Vbg
1995:10 Provfiske i Tidans, Lidans och Nossans mynningar 1995
1995:11 Inventering av fågelskär i Vänern 1995
1996:2 Rödån och Hökesån: bottenfaunaundersökning hösten 1995
1996:4 Älgjakten i Skaraborgs län 1995
1996:5 Ängs- och hagmarker: sammanställning
1996:6 Miljöövervakning i Skaraborg: årsrapport 1995: når vi miljömålen?
1996:9 Kvicksilverhalter i fisk: en sammanställning
1996:10 Natura 2000: förslag på områden i Skaraborgs län november 1995
1996:17 Hur mår länets sjöar och vattendrag: resultat från Läns- och riksinventeringen 1995
1996:18 Provfisken 1996: nätprovfisken i kalkade sjöar i Skaraborgs län
1997:2 Dokumentation av fågelskär enligt ”Kristinehamnsmodellen”: metodbeskrivning – anvisningar för inventerare
1997:3 Försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i Gagnån 1995 och Rödån 1996: bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning
1997:12 Har kalkningen lyckats: en sammanställning av kalkning, effektuppföljning och biologisk återställning sjöar och vattendrag i Skaraborg 1982-1996 Msd Vbg
1997:13 En ny metod för att övervaka miljöförändringar i ängs- och hagmarker
1997:14 Älgjakten 1996
1997:15 Parkering för rast och dygnsvila: delprojekt Parkering och Uppställning För Farligtgodsfordon

 

Åter till sidan Rapporter om naturvård