Trafikföreskrifter

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter.

 Exempel på föreskrifter:

  • hastighetsbegränsningar utanför tättbebyggda områden. 90 och 110 km/h föreskrivs av Trafikverket 
  • stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg där staten är väghållare
  • huvudled på vägar utanför tättbebyggda områden
  • omkörningsförbud, stannande och parkering utanför tättbebyggda områden

Vi får också genom lokala trafikföreskrifter meddela särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för tävlingar som vi lämnat tillstånd till.

Föreskrifterna publiceras i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter.