Terrängkörning

Svensk lag förbjuder körning av motordrivna fordon i terrängen, med vissa undantag. Förbudet är till för att skydda naturen. Förbudet gäller även markägaren själv med vissa undantag.

Terräng är all mark utanför väg

Med terräng menas "all mark utanför väg". Gräsmattor, planteringar, stigar, vandringsleder och motionsspår räknas också som terräng.

Förbudet gäller även fyrhjuling

Terränghjulingar eller fyrhjulingar har blivit allt mer populära de senaste åren. Det ingår inte i allemansrätten att köra med motordrivna fordon i naturen. De får beroende på hur de är registrerade, bara användas på vägar eller på banor för motorfordon.   

Tillåten körning

Markägaren får köra i terräng i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk.

I övrigt är det förbjudet att köra på bar mark. Undantag finns i Terrängkörningsförordningen. Förordningen tillåter bland annat körning:

  • vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin
  • i särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden
  • i samband med olika slag av projekteringsarbeten
  • i räddningstjänst och vid sjukfall

Länsstyrelsen kan tillåta fler undantag i enskilda fall.

På is och djupsnö är det tillåtet att köra i terräng, utom i ungskog eller på jordbruksmark. Där får man ändå köra om det är uppenbart att mark eller växter inte kan skadas. Kommunen eller Länsstyrelsen kan förbjuda körning på snö och is inom avgränsade områden, till exempel en sjö.  I exempelvis naturreservat kan det finnas särskilda regler om körning i terräng.

Kan tillåtas

Du kan få tillåtelse, dispens, att köra motordrivna fordon i terräng. Möjligheten är mycket begränsad. Dispensen gäller en viss tid eller enstaka gång. Du måste ha bra skäl i lagens mening, exempelvis funktionsnedsättning eller tävling. Körningen får inte störa eller skada.

Utöver dispens bör du ha markägarens medgivande för att köra.

Om du ansöker ska följande finnas med i ansökan:

  • de goda skäl, i lagens mening, som finns för att du ska få undantag från lag och förordning
  • syftet eller vad du planera att göra
  • tidpunkt
  • karta, eller exakt beskrivning, över området du vill ha dispens för
  • namn och adress på dig och övriga personer som ska omfattas av dispensen

Sök i god tid. Det kan ta tre månader att få dispens. Vi måste höra med polisen och kommunen också att området tål det du planerar.

Vill du köra enstaka gång till exempel ordna en tävling: undvik känsliga områden exempelvis berghällar, våtmarker och fornlämningar. Undvik också tider då många djur får ungar, särskilt maj-juni.

Vill du köra regelbundet: dispens ges sällan eftersom du istället bör använd en motorsportbana. Kommunen vet om det finns eller om du får ordna en.

Vill du som funktionsnedsatt köra motordrivet fordon i terräng: bifoga läkarintyg i din ansökan om dispens.

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 Viktigt

Texten på denna sida är en förenkling. I oklara fall måste du själv ta reda på vad som gäller. Aktuell lagstiftning är

Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen