Länsmålsättning och förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning.  I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen. Delegationen antog den 6 november 2015 en övergripande målsättning för älgstammen i länet. Denna plan innehåller övergripande mål som älgförvaltningen tillsammans över hela länet ska sträva efter att uppnå.

Målsättning för älgstammen i Västra Götalands län

När förvaltningsgrupperna arbetar fram sina förvaltningsplaner ska dessa harmoniseras med den övergripande planen. De målsättningar som finns för länet ska finnas med i alla förvaltningsplaner. Dessutom ska förvaltningsgrupperna utforma egna mål, anpassade till de lokala förutsättningar som finns inom deras område.

 

 

Älgförvaltningsplaner

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter