Information till älgskötselområden

Protokollfört samråd

Alla skötselområden ska varje år hålla någon form av protokollfört samråd med områdets markägare och jakträttshavare för att skapa en bild över områdets älgstam. Samrådet ska vara ett förarbete till arbetet med att följa upp eller upprätta ny skötselplan.

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde  

Instruktioner och protokoll för samråd inom älgskötselområde

Skötselplaner

Enligt 27 § NFS (2011:7) ska älgskötselplanen tas fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen och bidra till att älgförvaltningsplanens mål genomförs.

Avskjutningen inom alla skötselområden och licensområden ska tillsammans leda till att målen i förvaltningsplanen nås.

Om ni ska förnya er skötselplan eller ser ett behov av att revidera er gällande plan är det viktigt att ni gör det enligt utsatt tid för att Länsstyrelsen ska hinna fastställa alla planer inför älgjakten. Följande datum gäller:

  • Älgskötselplaner ska lämnas till förvaltningsgrupperna senast den 15 april.
  • Förvaltningsgruppen ska lämna vidare granskade älgskötselplaner till Länsstyrelsen senast 15 maj.

Använd alltid den senaste versionen av skötselplanmallen. Den finns att hämta på www.algdata.se.

Mallen (Excel) ska fyllas i med så mycket fakta som går att ta fram. Excelfilen ska sedan skickas med e-post till respektive förvaltningsgrupp för granskning. Om skötselplanen inte är komplett, eller om förvaltningsgruppen anser att planen inte bidrar till att förvaltningsplanens mål nås, kontaktas skötselområdet för komplettering av planen. När förvaltningsgruppen anser att skötselplanen är komplett och ligger i linje med förvaltningsplanens mål, skrivs en kopia ut som ska undertecknas både av företrädare för skötselområdet och förvaltningsgruppen.

Den undertecknade planen skickas till Länsstyrelsen i pappersformat eller inskannad och skickad via mail.

Älgskötselplan - mall  

Älgfrode

Lathund för Älgskötselplan med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg

Frågor?

Har ni frågor om eller problem med ert arbete att ta fram skötselplan? Hör av er till den förvaltningsgrupp som ansvarar för området där ni är registrerade eller till den handläggare på Länsstyrelsen som ansvarar för skötselplaner.  

 

 Registrering

ÄFO 4 och 9
Viktor Tylstedt
010-224 54 68

ÄFO 5, 6, 7 och 8
Ingela Gjers
010-224 54 70    

ÄFO 1, 2, 3
Robert Karlsson
010-224 54 43

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter