Älgjaktsområden

Älgjakt bedrivas inom tre olika typer av områden: ett av Länsstyrelsen registrerat älgskötselområde, ett av Länsstyrelsen registrerat licensområde eller som jakt på oregistrerad mark.

Under 2014 var 85 procent av Västra Götalands län landareal registrerat som älgjaktsområde. Älgskötselområden är den vanligaste formen sett till areal och utgjorde 87 procent av den totala registrerade marken. I antal registrerade områden är dock licensområde flest med 379 st, motsvarande siffra för älgskötselområden är 131 st.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i sådant området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder.

För att ett älgjaktsområde ska få registreras som älgskötselområde måste området klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år. Undantag från denna regel kan göras för områden som är biologiskt avgränsade från omkringliggande områden. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram. Planen granskas sedan av berörd förvaltningsgrupp och fastställs av Länsstyrelsen.

Licensområde

Ett jaktområde som medger en avskjutning av minst en älgkalv om året kan registreras som licensområde genom beslut av Länsstyrelsen. Licensområdet får av Länsstyrelsen en tilldelning som baseras på bland annat den registrerade arealen för området. Förvaltningsgrupperna lämnar förlag på arealgränser i sin förvaltningsplan, dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens tilldelning för licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Jakttiden beslutas årligen av viltförvaltningsdelegationen men får vara som längst fem dagar. Eventuellt jaktresultat ska rapporteras till Länsstyrelsen på en speciell blankett eller via www.algdata.se senast 14 dagar efter djuret skjutits och fällavgiften ska betalas in. Om inget djur fälls behöver man inte rapportera.

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter