Inventeringar

Inventeringar är en viktig del av älgförvaltningen. Både älgskötselområdenas skötselplaner och förvaltningsområdenas förvaltningsplaner ska grundas på inventeringarna. Utan bra genomförda och rätt analyserade inventeringar finns inget bra underlag för förvaltningen.

Generellt pratar man om fyra basmetoder vilka bör genomföras rutinmässigt av skötselområden och licensområden. Dessa fyra metoder är:

  1. Avskjutningsstatistik
  2. Älgobservationer (Älgobs)
  3. Spillningsinventering
  4. Slaktvikter

Avskjutningsstatistik

Avskjutningen utgör den absolut största delen av dödligheten i en älgpopulation. Det är därför mycket viktigt att man balanserar avskjutningsmålen mot älgpopulationens storlek, dess köns- och ålderssammansättning samt omgivande faktorer som till exempel fodertillgång, närvaron av predatorer och risken för trafikolyckor. I både skötselplanen för ÄSO och ÄFO finns bra verktyg som hanterar detta.

ÄlgObs

ÄlgObs är en inventeringsmetod som innebär att jägarna under de sju första dagarna de jagar rapporterar in älgobservationer till Svenska Jägareförbundet via www.viltdata.se. Dessa sju dagar måste vara under de första 30 dagarna av älgjakten för att räknas. Metoden ger en ögonblicksbild av stammen som kan omvandlas till ett index för könsfördelningen, reproduktion och förändringen i älgpopulationens täthet.  

Spillningsinventering

Utifrån spillningsinventeringen får man ett skattat värde på vinterpopulationens täthet samt dess geografiska fördelning. Metoden bygger på att man räknar antalet spillningshögar på ett stort antal slumpvis placerade provytor. Inventeringen är lämplig att utföras av till exempel ett skötselområde eller några närbelägna licensområden.

Från och med hösten 2013 erbjuder Länsstyrelsen det material som behövs för att komma igång med inventeringen i ert område. Materialet består av kartor, inventeringsprotokoll samt instruktioner för hur inventeringen ska gå till. Svenska Jägareförbundet kan anordna utbildningar för intresserade områden. Låter detta intressant, kontakta er förvaltningsgrupp alternativ en viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Har ni utökat jaktområdet? Kontakta Länsstyrelsen så får du uppdaterade spillningsinventeringskartor.

Presentation spillningsinventering metodik med mera

Resultat spillningsinventering 2015/2016

Slaktvikter

Att samla in slaktvikter är en bra metod för att få ett index på älgstammens kvalitet. Framför allt bör slaktvikter på alla älgkalvar som skjuts samlas in, men även slaktvikter på vuxna djur är värdefulla.

Mer info om inventeringarna finns på Sveriges Lantbruksuniversitets hemsida

Kompletterande metoder

Utöver de fyra basmetoderna kan utökade metoder användas vid behov och resurstillgång. Exempel på sådana kompletterande metoder är:

  • flyginventering
  • åldersstruktur och reproduktion för älg utifrån skjutet material
  • hälsostatus
  • genetisk övervakning.

Omvärldsfaktorer

För att kunna bedriva en bra och långsiktig älgförvaltning behöver man, utöver information som älgpopulationens storlek och sammansättning, även information om omvärlden. Exempel på variabler som man bör beakta är fodertillgång, trafikolyckor, predationstryck och skadesituation på skog.

Information om sådant finns på följande platser:

Skogsstyrelsen (ÄBIN och foderprognoser)

Nationella Viltolycksrådet (trafikolyckor) 

Vad är skillnaden mellan index och skattat värde?

Index beskriver inte det verkliga värdet utan bara hur ett värde det har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt. Utifrån älgobs kan man till exempel se att jägarna under de första sju dagarna av jakten ser fler älgar per timme år ett jämfört med år fyra. Slutsatsen blir att älgstammen har minskat. När man skattar ett värde så gör man en kvalificerad gissning av det verkliga värdet. Beroende på hur grundlig man är i sin efterforskning desto närmare det sanna värdet kommer man. Med SLUs metodik för spillningsinventering så anser man att man finner det sanna värdet ± 15 %.

Älgjakt registreringar, tider, avgifter med mera

Älgjaktsområden, registrering/ändring

Fälld älg, anmälan och avgifter