Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning.  I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen. Delegationen antog den 6 november 2015 en övergripande målsättning för älgstammen i länet. Denna plan innehåller övergripande mål som älgförvaltningen tillsammans över hela länet ska sträva efter att uppnå.

Målsättning för älgstammen i Västra Götalands län

När förvaltningsgrupperna arbetar fram sina förvaltningsplaner ska dessa harmoniseras med den övergripande planen. De målsättningar som finns för länet ska finnas med i alla förvaltningsplaner. Dessutom ska förvaltningsgrupperna utforma egna mål, anpassade till de lokala förutsättningar som finns inom deras område.

Förvaltningsplaner


Om ni ska förnya er älgförvaltningsplan eller ser ett behov av att revidera er gällande plan är det viktigt att ni gör det enligt utsatt tid. Annars hinner inte Länsstyrelsen fastställa alla planer så att skötselområdena får ta del av dem innan skötselplanerna ska läggas.

Följande datum gäller:

- Älgförvaltningsplanerna ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 april.

Skötselplaner

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med flera andra länsstyrelser i södra Sverige utvecklat Naturvårdsverkets mall för älgskötselplaner ytterligare. Den senaste versionen av mallen finnas alltid att hämta på Älgdatas webbplats.

Mallen, som är i Excel-format, ska fyllas i av skötslområdet med så mycket fakta som går att ta fram. Excelfilen ska sedan skickas med e-post till respektive förvaltningsgrupp för granskning. Om skötselplanen inte är komplett, eller gruppen anser att delar av planen behöver revideras, kontaktas skötselområdet för komplettering av planen. När skötselområdet anser sig färdig med skötselplanen skrivs en kopia ut som ska undertecknas både av företrädare för skötselområdet och förvaltningsgruppen. Den undertecknade planen skickas till Länsstyrelsen i pappersformat och en kopia av Excelfilen skickas via e-post. Sista inlämningsdatum för skötselplaner är den 15 maj.