Förvaltningsgrupper

Förvaltningsgrupperna är en viktig länk mellan Länsstyrelsen och jaktområdena ute i länet. Deras uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • arbeta övergripande med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

I varje förvaltningsgrupp ska det finnas sex stycken ledamöter. Tre ledamöter ska representera markägarintresset och tre jägarintresset. Ordförande i gruppen är representant för markägarintresset och har utslagsröst vid omröstningar.

För att förvaltningsgrupperna ska ha en god lokal förankring i förvaltningsområdena tillsätts gruppen genom att markägar- och jägarorganisationerna får komma med förslag på nomineringar av lokala personer. Nyval sker vart tredje år och våren 2015 var det dags att för andra gången tillsätta grupperna. Enligt samråd med berörda organisationer sitter följande personer i älgförvaltningsgrupperna under 2015-2017.


Förordnande av ledamöter i älgförvaltningsgrupper

 

Delaktiga organisationer i framtagandet av ledamöter till ÄFG var:

 • Svenska jägareförbundet
 • Jägarnas Riksförbund
 • Södra
 • Sveaskog
 • Skara stift
 • Göteborgs stift
 • Borås stad, Tekniska Förvaltningen
 • Munkedal Skog AB
 • Mellersta Götalands Jordägareförening
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Bergvik Skog AB