Registrering av jaktområden - nya eller ändrade områden

När du vill ändra ett älgjaktområde (licensområde eller älgskötselområde) eller bilda ett nytt, ska två blanketter skickas in till Länsstyrelsen.

​Dessa två blanketter behöver fyllas i och skickas till Länsstyrelsen:

 1. Blanketten "Ansökan om ändring/nybildande av älgskötsel-/licensområde och/eller kronhjortskötselområde" ska fyllas i och skickas in av ordförande för skötsel- eller licensområdet.
 2. Blanketten "Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavare" ska fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur älgjaktområdet. Blanketten ska lämnas till skötsel-/licensområdets ordförande som vidarebefordrar den till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötsel-/licensområdets ordförande. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen, men då måste ändå områdets ordförande meddelas om urtaget av fastigheterna.

Vid ansökan om ändring eller bildande av älgjaktområde ska en ansökningsavgift 2 300 kr betalas. Om ansökan endast avser avregistrering av fastigheter eller om ett eller flera licensområden i sin helhet överförs till ett älgskötselområde ska inte avgift betalas.

Inbetalningen görs till bankgiro 5042-1254. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in. Om ansökan kräver registreringsavgift behandlas den först när avgiften är betald.

​Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Det här krävs för att en ansökan ska vara komplett

 1. Blankett "Ansökan om ändring/registrering av älgjaktområde och/eller kronhjortskötselområde".
 2. Blankett "Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavare" inklusive en korrekt ifylld fastighetsförteckning.
 3. En karta som tydligt visar fastighetsgränserna för det fastigheter som ingår i ansökan. En fastighets alla skiften måste vara markerade i kartan för att hela fastigheten ska ingå i ansökan.
 4. Ansökningsavgiften ska vara betald.
 5. Till ansökan om nybildande av älgskötselområde ska det bifogas en älgskötselplan.

Vad som krävs för att ansökan blir beviljad

 1. Älgjaktområden ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till ett jaktområde kommer med största sannolikhet inte kunna registreras i detsamma. Undantag kan ges när jakträtten på samtliga av jaktområdets fastigheter tillhör en och samma jakträttsinnehavare. Länsstyrelsen kan komma att begära in jakträttsavtal.
 2. De fastigheter som ska läggas till ett befintligt älgjaktområde måste ligga inom det älgförvaltningsområde där jaktområdet är registrerat.
 3. Enbart landareal utanför detaljplanelagt område kan registreras.
 4. Ett älgskötselområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst tio vuxna älgar per år. Endast vid särskilda skäl tillåts undantag.
 5. Ett licensområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst en älgkalv per år, enligt den arealgräns som fastställts i älgförvaltningsplanen. Om licensområdet består av flera delområden bör åtminstone ett område uppfylla de krav som gäller för registrering av licensområde.

Länkar

Ansökan om ändring/nybildande av älgskötsel-/licensområde och/eller kronhjortsskötselområd

Ansökan om registering/avregistrering av fastigheter för jakträttshavare

Viktig information vid ändring/registrering av licensområden