Älgskyttebana - ansökan om bidrag från älgvårdsfonden

Enligt 42 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort, NFS 2011:7 kan länsstyrelsen ur länets älgvårdsfond lämna bidrag till inventeringar, samt anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

Länsstyrelsen samlar inkomna ansökningar under året fram till den sista februari. Därefter går myndigheten igenom ansökningarna och fördelar årets avsatta medel mellan dessa. Medlen kommer från älgvårdsfonden som finansieras av fällavgifterna för älg.  

Använd följande blankett för ansökan:

Ansökan om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Innan beslut i ett bidragsärende fattas, begär Länsstyrelsen normalt in synpunkter från Svenska Jägareförbundet samt från Jägarnas Riksförbund.