Storskarv

Skarven bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i länet. Efter en expansion sedan början på 1990-talet förefaller det som att beståndsökningen nu planat ut och även börjat minska något i antal nationellt.
Storskarv. Foto: Per Flodin.

Länsstyrelsen får besluta om skyddsjakt efter skarv om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd.

För tillstånd krävs att det inte finns några andra möjliga lösningar än jakt. Som skäl kan till exempel vara att det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på fiske, vatten eller annan egendom.