Storskarv

Skarven bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i länet. Efter en expansion sedan början på 1990-talet förefaller det som att beståndsökningen nu planat ut och även börjat minska något i antal nationellt.

Storskarv. Foto: Peter Flodin

Länsstyrelsen får besluta om skyddsjakt efter skarv om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd.

För tillstånd krävs att det inte finns några andra möjliga lösningar än jakt. Som skäl kan till exempel vara att det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på fiske, vatten eller annan egendom.

Ansökan för skyddsjakt efter skarv

Beslut om skyddsjakt efter storskarv i Bohuslän


Registrera fällda skarvar  

Insamling av dietprover från skjutna skarvar i Bohuslän

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill analysera dieten hos skarv och är intresserade av att mag-tarmpaketen från de skjutna fåglarna sparas. Därför rekommenderas att magtarmpaketen tas ut och förvaras i frys tillsammans med uppgifter om varje skjuten fågel (datum, plats. åldersgrupp, kön). Alla skjutna skarvar ska rapporteras i detta formulär, men om du sparar mag-tarmpaketen till SLU anger du "SLU" i fälten som gäller maginnehåll. Om du inte sparar provet till SLU ska egen dietanalys utföras och fyllas i formuläret. SLU är särskilt intresserade av skarvar från fredningsområdena för fisk i 8-fjordarområdet (vattnen runt Orust och Tjörn) och Gullmarsfjorden.

Jägare som har möjlighet att spara prover ombeds att höra av sig till SLU för mer information (Karl Lundström: 010-478 4138, Maria Ovegård: 010-478 4119, karl.lundstrom@slu.se).  

A) Skarvar fällda vid fasta fiskeredskap samt nät och ryssjor 

B) Skarvar fällda i fredningsområden för fisk

Återstår att fälla fram till 2020-11-30 = 2 000 st

De personuppgifter du skickar in kommer endast att användas i samband med detta ärende. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att Länsstyrelsen behandlar dem enligt personuppgiftslagen.