Anmälan av jaktresultat i den nya älgportalen

Fälld älg ska anmälas inom två veckor efter det att djuret fälls. Om ingen älg fälls ska jaktresultatet anmälas senast två veckor efter jakttidens utgång.

Anmälan av fällda älgar bör i första hand ske elektroniskt via internet men Länsstyrelsen tar även emot skriftliga rapporter.  

Den nya älgjaktsportalen nås på adressen www.älgdata.se eller www.algdata.se. Lösenord finns på det inbetalningskort som distribueras av Länsstyrelsen till varje licensinnehavare.

Avgift för fällda djur
För vuxna älgar ska en avgift betalas. Avgiften för jaktåret 2012/2013 är 850 kronor per fälld vuxen älg och 100 kronor för kalv.