Friluftspolitik

Riksdagen beslutade år 2010 om en särskild friluftspolitik. Två år senare kom tio mätbara friluftspolitiska mål som tagits fram av Naturvårdsverket i bred samverkan med andra myndigheter och organisationer under 2012.

Naturvårdsverkets sida om de tio målen.

Länsstyrelsen har i de tre senaste regleringsbreven fått ansvar för den regionala samordningen och vägledningen gentemot kommunerna när det gäller genomförandet av de friluftspolitiska målen.

Regional Tankesmedja om friluftsliv

Den 18 januari 2017 anordnade Länsstyrelsen sin första regionala Tankesmedja om friluftsliv. Konferensen hölls på Länsstyrelsen i Göteborg. Över hundra deltagare lyssnade och diskuterade olika ämnen som har koppling till Friluftslivet och de tio nationella friluftslivsmålen som finns fastställda. På programmet stod ett inspirerande föredrag från Örnsköldsvik som berättade om sina satsningar som gjort att de flera år i rad utsetts till årets friluftslivskommun.

Läs presentationerna till höger >>>

Andra presentationer handlade om friluftsprogram för Göteborgs stad, hållbar produktutveckling med särskilt fokus på vandringsleder, Visit Hornborgasjön berättade om affärsutveckling tillsammans med naturområde. Naturen och trädgårdens betydelse för friluftsliv och hälsa med utgångspunkt från Botaniska trädgården engagerade många. Dagen avslutades med information om olika finansieringsformer samt ett litet grupparbete där man fick lista de tre viktigaste målen som vi bör satsa på framöver.

Länsstyrelsen har låtit Simon Rasmussen (student som läser masterprogrammet i Geografi vid Göteborgs Universitet) särskilt studera hur länets kommuner beaktat friluftslivets intressen i den fysiska planeringen med fokus på översiktsplanerna. Inom kort kommer hans rapport att finnas tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats.

Regionalt friluftsråd

För att få till en bra samverkan kring friluftslivfrågorna i länet har Länsstyrelsen tillsatt ett regionalt friluftsråd. I rådet medverkar myndigheter och olika organisationer för att diskutera och lyfta angelägna frågor om friluftslivet och som berör länet.

Syftet med rådet är att

  • Bidra med erfarenheter och goda idéer för att friluftslivsfrågorna ska få ökat genomslag i samhällsplaneringen
  • Medverka i framtagandet av ett nätverk/plattform för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och andra.
  • Bidra med erfarenheter och goda idéer i planering och genomförande av kommande aktiviteter i länet.
  • Medverka i planeringen av en temadag/Tankesmedja hösten 2017 om friluftsliv.

Rådet består idag av en representant från respektive organisation: Skogsstyrelsen; Västra Götalandsregionen; Västkuststiftelsen, Borås kommun; Tjörns kommun; Västsvenska Turistrådet; Friluftsfrämjandet; Sportfiskarna; Naturskyddsföreningen; DHR (– Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder); LRF (Lantmännens riksförbund); Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen.

Läs minnesanteckningarna från rådets första sammanträde den 25 april 2017.

På gång:

  • Regional Tankesmedja onsdagen 9 november 2017
  • Delregionala träffar med kommuner med flera

 

 

 Content Editor