Friluftspolitik

Riksdagen beslutade år 2010 om en särskild friluftspolitik. Två år senare kom tio mätbara friluftspolitiska mål som tagits fram av Naturvårdsverket i bred samverkan med andra myndigheter och organisationer under 2012.

Naturvårdsverkets sida om de tio målen.

Länsstyrelsen har i de tre senaste regleringsbreven fått ansvar för den regionala samordningen och vägledningen gentemot kommunerna när det gäller genomförandet av de friluftspolitiska målen.

På gång:

  • Temadag: Friluftsliv för god folkhälsa 24 april 2018
  • Temadag: Hållbara leder 17 maj 2018
  • Regional Tankesmedja Friluftsliv 25 oktober 2018
  • Delregionala träffar med kommuner med flera

Friluftliv i översiktsplaner

Länsstyrelsen har låtit Simon Rasmussen (student som läser masterprogrammet i Geografi vid Göteborgs Universitet) särskilt studera hur länets kommuner beaktat friluftslivets intressen i den fysiska planeringen med fokus på översiktsplanerna.

Friluftsliv i översiktsplaner - Hur viktigt är friluftslivet i kommunernas översiktsplanering?

Temadagar

Under året anordnas temadagar med olika ämnen kopplade till friluftsmålen. Temadagen "Friluftsliv för god folkhälsa" gick av stapeln den 24 april. Presentationer och minnesanteckningar hittar du till höger ==>

Nästa temadag "Hållbara leder för friluftslivet" arrangeras den 17 maj.

Regional Tankesmedja om friluftsliv

Länsstyrelsen ordnar en årlig Regional Tankesmedja för friluftsliv för att skapa en plattform för kommuner, andra myndigheter och friluftsorganisationer att samverka, utbyta erfarenhet och kompetensutvecklas.

 Foton: Amelie Wintzell

Regionalt friluftsråd

För att få till en bra samverkan kring friluftslivfrågorna i länet har Länsstyrelsen tillsatt ett regionalt friluftsråd. I rådet medverkar myndigheter och olika organisationer för att diskutera och lyfta angelägna frågor om friluftslivet och som berör länet.

Syftet med rådet är att

  • Bidra med erfarenheter och goda idéer för att friluftslivsfrågorna ska få ökat genomslag i samhällsplaneringen
  • Medverka i framtagandet av ett nätverk/plattform för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och andra.
  • Bidra med erfarenheter och goda idéer i planering och genomförande av kommande aktiviteter i länet.
  • Medverka i planeringen av en temadag/Tankesmedja hösten 2017 om friluftsliv.

Rådet består idag av en representant från respektive organisation: Skogsstyrelsen; Västra Götalandsregionen; Västkuststiftelsen, Borås kommun; Tjörns kommun; Västsvenska Turistrådet; Friluftsfrämjandet; Sportfiskarna; Naturskyddsföreningen; DHR (– Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder); LRF (Lantmännens riksförbund); Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen.

Minnesanteckningarna från friluftsrådet 25 april 2017

Minnesanteckningarna från friluftsrådet 17 oktober 2017

Minnesanteckningarna från friluftsrådet 26 februari 2018 

Presentationer & anteckningar