Fritidsfiske

Fritidsfisket i Västra Götalands län karaktäriseras av ett brett och rikt utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar. Oavsett var du bor i länet finns det goda möjligheter att bedriva ett givande fiske.
Fiskande barn, foto: Lars Molander

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du måste känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året man får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda. Läs mer om gällande fiskeregler.

Var får man fiska?

I Vänern och Vättern råder fritt handredskapsfiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

I havet är fisket fritt med handredskap samt med vissa övriga redskap, naturligtvis under förutsättning att gällande fiskebestämmelser följs.