Förvaltningsplan för signalkräftan i Vänern

En förvaltningsplan för signalkräften i Vänern är under framtagande. Planen beräknas bli klar under 2014.

En förvaltningsplan behövs för att man på bästa möjliga sätt ska kunna fiska på kräftbeståndet i Vänern. Syftet är att se till att man kan fiska utan risk att sprida kräftpest till den svenska flodkräftan som finns i flera av tillrinningsområdena till Vänern.

Följande frågor ska besvaras i förvaltnignsplanen:

  • Hur bör kräftfisket regleras; minimått, fångsttider, redskap etc?
  • Vem ska ha rätt att fiska kräftor?
  • Ska man aktivt påverka signalkräftans expansion i Vänern?
  • Vilka åtgärder krävs för att skydda flodkräftan i tillrinnande sjöar och vattendrag?
  • Vilka ytterligare undersökningar behöver göras?

Bakgrund

Under 2008 inkom rapporter till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ökade fångster av signalkräfta (Pacifistacus leniusculus) i Vänern. Samtidigt beslagtog länsstyrelsernas fisketillsyn, tillsammans med Kustbevakningen, ett antal kräftburar vilka innehöll en del kräftor.

Under åren 2009-2011 har ett antal yrkesfiskare genomfört provfisken på allmänt vatten, >300 m från land, för att följa beståndsutvecklingen. Provfisket har skett på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmlands län. Under 2010 års provfisken fångades över 10 ton kräftor. Du kan läsa mer om resultaten i rapporterna från provfiskena.