Fiskevård i Vänern

Vänern är Sveriges viktigaste insjö för yrkesfiske och en av våra populäraste sportfiskesjöar. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmlands län har ett gemensamt ansvar för den regionala förvaltningen av fisket i Vänern.

Vänern är en av de viktigaste sjöarna för insjöfisket, både för yrkes-, sport- och fritidsfiske. Omkring 70 yrkesfiskare livnär sig på fiske och fiskförädling runt sjön. Siklöja fiskas för den delikata löjromen och är tillsammand med gös de ekonomiskt viktigaste arterna för fisket i sjön. Vänern är en mycket populär sjö för sportfiskare, och det bedrivs ett vida känt trollingfiske efter lax och öring i sjön. 

Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern

Under 2014 färdigställdes en fisk- och fiskevårdsplan för Vänern. 
Planen är en nulägesbeskrivning av Vänerns fiskarter, deras status samt de olika fiskeintressena i sjön. Förslag på åtgärder och förändrad förvaltning finns också.

Arbetet med att ta fram planen pågick under 2010-2013 med projekt-ledning från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Redan från början baserades arbetet på lokal förankring och förvaltning. I ett tidigt skede bildades två samverkansgrupper med representation från många olika intressegrupper och med olika kompetensområden. Tillsammans gav dessa grupper en värdefull information om fisket och fiskresurserna.

Fiskevårdsplanen innehåller mer än femtio åtgärdsförslag för att förbättra fiskbeståndens status och kunskapsnivåerna kring dessa. De övergripande och viktigaste åtgärdspunkterna är;

  • Se över regelverket, exempelvis redskapsanvändning och fredningsområden
  • Förbättra fisketillsynen genom samordning över hela sjön
  • Förbättra fångststatistiken från alla fiskargrupper
  • Se över förvaltningen av laxfiskestammarna
  • Upprätta artspecifika förvaltningsplaner för vissa arter, såsom signalkräfta och skarv

Vänerns samförvaltning av fiskefrågor

Från 2012 ombildades samverkansgrupperna till en permanent grupp med ett 30-tal representanter, numera kallad Vänerns samförvaltning av fiskefrågor. Arbetet samordnas fortsättningsvis av Vänerns vattenvårdsförbund.

Spikens fiskeläge, hemmahamn för ett tjugotal yrkesfiskare. Foto: Fredrik Nilsson

Rapportera till FångstDataBanken

Som en del i förvaltningsplanen för fisket behövs bättre fångststatistik från bland annat sportfisket. Länsstyrelsen har lämnat bidrag till ett pilotprojekt inom vilket Sportfiskarna försöker utveckla fångst-rapporteringen av lax, öring, gädda och gös från Vänern. En Android-App finns tillgänglig för att underlätta rapportering till FångstDataBanken via mobiltelefon. Appen är gratis och går att ladda ner på Google Play.

Planer finns på att det även ska utvecklas en app för iPhone. Funktionen för rapportering ska kunna användas även i andra vatten, främst de allmänna vattnen där det behövs rapporter från sportfisket. De fångst-rapporter som kommer in till Sportfiskarna kommer vara tillgängliga för forskare och myndigheter. Uppgifterna ligger sedan till grund för att kunna utveckla fiskbestånden, fiskevården, miljön och sportfisket i Vänern. Inga person- eller kontaktuppgifter kommer att lämnas vidare utan bara uppgifter om själva fångsten.