Fiskevårdsåtgärder för öring

Genom att stödja fiskevårdsinsatser och medverka till förändringar av fiskerilagstiftningen har Länsstyrelsen bidragit starkt till att utveckla länets havsöringsbestånd.

Länsstyrelsens fiskevårdsarbete är idag ett samspel mellan åtgärder på land och i vatten. Olika former av markutnyttjande har direkt eller indirekt inverkan på havsöringen. Skyddzoner närmast vattendragen där träd och buskar får utvecklas fritt är ett bra exempel på en åtgärd som har en mycket positiv effekt på havsöringen.

Länets många vattendrag ger underlag för ett mycket givande fiske längst hela kusten. Särskilt fisket med handredskap är mycket populärt och lockar sportfiskeutövare från hela Västsverige till kusten.

Havsöringen fortplantar sig i under perioden oktober-december. Leken sker vanligen vid grunda och måttligt strömmande partier av vatten-dragen med botten av grovt grus. Havsöringen reproducerar sig till skillnad från laxen främst i de mindre vattendragen. Även mindre bäckar som inte är bredare än en halvmeter kan fylla en viktig funktion som lek och uppväxtområde för öringen.