Bidrag till fiskevård

Länsstyrelsen har möjlighet att stödja prioriterade fiskevårdsprojekt exempelvis genom statliga fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel

Att ansöka om fiskevårdsbidrag 2018

 

Kommuner,  lokala och regionala aktörer kan ansöka hos Länsstyrelsens Vattenavdelning om medel till fiskevårdsprojekt från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten.

Bidrag lämnas med stöd av förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården.  Bidragsandelen är i normalfallet 50%. Om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Enligt förordningen får bidrag exempelvis lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

För bildande och ombildande av fiskevårdsområden görs ansökningar om bidrag direkt till Havs- och vattenmyndigheten. 

Exempel på åtgärder som bidrag kan lämnas till är utsättning av fisk när det gäller återintroduktion av utslagna arter, biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag), fiskevårdsplaner, fiskvägar mm.  Bidrag lämnas normalt  inte till fiskvägar vid tillståndsgivna eller tillståndspliktiga dammar och vat­tenkraftsanläggningar. Däremot kan bidrag lämnas för utrivning av dammar. Ibland kräver åtgärden en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

Ansökan om bidrag ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 januari 2018. Ansökan ska göras på för ändamålet framtagen ansökningsblankett. Länsstyrelsen ser gärna att ansökan skickas in digitalt.