Fiskevård

För att återskapa eller bevara de livskraftiga fiskbestånden genomförs ett stort antal fiskevårdsprojekt inom länet.
Effektuppföljning i form av elfiske. Foto: Miljöförvaltningen Trollhättans stad

Landskapet i Västra Götalands län är präglat av vatten vilket gör regionen till en av Sveriges värdefullaste regioner för fiske. Inom länet finns landet största sjö Vänern men vi delar också Vättern med Jönköpings län. I länet finns över 900 mil av vattendragssträckor och drygt 4200 sjöar. I väster ligger Västerhavet med en 80 mil lång kuststräcka utmed länets fastland.

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Fiskevårdsområden

För att samordna fisket och fiskevården i ett utpekat vattenområde kan en ansökan om bildande av ett fiskevårdsområde inlämnas till Länsstyrelsen. Ansökan kan inlämnas av kommunen eller av den som äger fiskerätten inom ett vattenområde. Länsstyrelsen kan utse en förrättningsman som ska hjälpa till vid bildandet av ett fiskevårdsområde. Förrättningsmannen kan vara en fiskerikonsulent, lantmätare eller annan person som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Beslut om bildande av ett fiskevårdsområde fattas av Länsstyrelsen.

Ansökan bör innehålla en karta över områdets omfattning, stadgar för fiskevårdsområdesföreningen eller förslag därtill, sam teckningslistor, fullmakter och registreringsbevis (gäller i det fall området avses bildas utan förrättning).

Beslut som fattas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.