Utbildning av fisketillsynsmän

Länsstyrelsen ansvarar för utbildning och förordnande av fisketillsynsmän. Det finns ca 850 fisketillsynsmän i Västra Götalands län.

Vad gör en fisketillsynsman

En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen). 

Utbildning

För att bli förordnad som fisketillsynsman krävs att man efter länsstyrelsens godkännande genomgår en utbildning som ska ledas av en instruktör exempelvis i en studiecirkel.  

Ansökan

Ansökan om förordnande av fisketillsynsman gör du med blanketten ansökan om förordnande.

Vid prövning av en ansökan överväger vi behovet av fisketillsyn av det berörda området/områdena. Vi gör också en registerkontroll hos polismyndigheten av eventuella belastningar. Om tjänstgöringsområdet ska omfatta fler än ett län ska samråd ske med övriga berörda länsstyrelser. Ett förordnande ska avse viss tid, högst tre år och bör löpa ut vid hel- eller halvårsskifte.

Tjänstetecken

Tjänstetecknet för en fisketillsynsman består av ett emblem och en funktionsbeteckning som du får kostnadsfritt av Länsstyrelsen. Förlorar du ditt tjänstetecken ska du omedelbart anmäla det till oss. När ett förordnande upphör att gälla och inte ska förlängas, ska tjänstetecknen skickas tillbaka till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet.