Fisketillsyn

Fiskevård är en prioriterad fråga för Länsstyrelsen, och fisketillsynen är en viktig del av arbetet. Våra fisketillsynsmän genomför omkring 10 000 kontroller per år av redskap och fångster.
Fiskalen

Vår tillsyn bidrar, tillsammans med de insatser som Kustbevakningen, Sjöpolisen och Havs- och vattenmyndigheten står för, till att en heltäckande fiskekontroll och tillsyn kan bedrivas. Den operativa verksamheten bedrivs främst inom Västra Götalands del av kustvattnet och Vänern.

Fisketillsynen kan generellt delas in i fem områden:

  • operativ verksamhet
  • information
  • fortbildning av fisketillsynsmän
  • administration
  • samarbete mellan ansvariga myndigheter.

Arbetet med information är en av de viktigaste delarna av tillsynen. Vi kontrollerar att fritidsfiskare, sportfiskare och yrkesfiskare följer regleverket och informerar om gällande fiskeregler

Den operativa tillsynen riktas främst mot redskapsmärkning, fiske inom fredningsområden, minimimått och flyktöppningar i fångstredskap. Antalet upprättade anmälningar om brott mot fiskelagen av Länsstyrelsens fisketillsynsmän brukar vara omkring 200 per år.

Rapport om vår fisketillsyn

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten skrivit en rapport som beskriver hur vi arbetar med fisketillsyn inom länet. Det är Havs- och vattenmyndighetens förhoppning att rapporten ska belysa den viktiga uppgift som ligger i fisketillsynen och lämna kunskap om hur man kan arbeta med planering, samordning, uppföljning och operativ fisketillsyn.

Fisketillsyn i Västra Götaland, rapportnummer 2013:7

Tillsyn i Vänern och Vättern

Ansvaret för tillsynen i Vänern är delat mellan Kustbevakningen och länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Värmland utför själva fisketillsynen medan Länsstyrelsen i Västra Götaland har förordnade tillsynsmän, som tillsammans med myndigheten utför tillsynen. Kustbevakningens station är belägen i Vänersborg och de har tillgång till både mindre och större fartyg.

För Vänern finns en gemensam översiktlig tillsynsplan framtagen av de båda länsstyrelserna under 2006, vilken beskriver Vänerns vattenområde, omfattning av fisket, inriktning på verksamheten samt en generell policy för operativ tillsyn. Planen beskriver också samarbetet mellan de två ansvariga länen samt respektive läns tillsynsorganisation.

Tillsynen i Vättern bedrivs av två fisketillsyningsmän förordnade av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vill du arbeta som tillsynsman?

Personer med intresse för att göra en fiskevårdande insats och arbeta som tillsynsmän är välkomna att kontakta David Solstorm på 010-224 55 19, eller vattenvårdsenheten, för vidare upplysningar om utbildning och arbetsuppgifter. Läs om utbildning av fisketillsynsmän.