Rasthagar till häst

Hästar behöver få röra på sig för att må bra. Det finns minsta mått på rasthagarnas storlek. Många har haft problem med sina hästhagar de senaste åren. Vi gjorde kontroller av hästhagar under slutet av 2013 och början av 2014.
Galloperande häst på grönt fält (foto: Hillevi Upmanis)

 

Hästar behöver röra på sig!

Hästar har ett fysiskt och i varierande grad mentalt behov av att röra sig. Unghästar och hingstar har störst rörelsebehov.

Den minsta nödvändiga arean för att hästar ska kunna röra sig fritt i sina naturliga gångarter varierar mellan olika hästar, och till stor beror den på deras storlek.

Hur stor ska hagarna minst vara?

Jordbruksverket menar att en sträcka på 30 m troligen är tillräcklig för att en häst av halvblodstyp ska kunna galoppera. För att vända skulle kortsidan behöva vara 10 m för en ensam häst.

Jordbruksverkets bedömning är att det är rimligt att öka bredden med 50 % när två hästar ska vistas i rasthagen. För varje ytterligare häst kan en ökning om 25 % av bredden användas som riktlinje.

Detta innebär att en vuxen halvblodshäst behöver 30 x 10 m, två hästar 30 x 15 m och tre hästar 30 x 17,5 m och fyra hästar 30 x 20 m. För fler än fyra hästar bedömer Jordbruksverket att även rasthagens längd behöver ökas.

Det här är dock lägsta nivå och är inga idealmått. Det bästa är om hagarna är betydligt större. Tänk också på att om underlaget är halt eller om det gäller unghästar kan storleken behöva ökas, i vissa fall markant.

Problem med hästarnas rasthagar

Många hästägare i Västra Götalands län har haft  stora problem med söndertrampade rasthagar de senaste åren.

Detta beror bland annat på för många hästar på för små ytor. Det hela förvärras dessutom av de senaste årens varma och blöta höstar och vintrar och regniga somrar.  

Extra kontroller och resultat

Vi gjorde extra kontroller under slutet av 2013 och början av 2014.

Hos 63 % av de hästhållare som kontrollerades fanns det inget att anmärka på när det gäller rasthagar. De flesta anmärkningarna gällde hästhållare med upptrampade (hårt belastade ytor) och för små rasthagar.

Vi kontrollerade:

  • Hur hårt är rasthagen belastad (antal hästar)
  • Hur mycket rasthagen var upptrampad
  • Är rasthagen dränerad på rätt sätt
  • Finns det skaderisk i rasthagen
  • Är stängselet runt rasthagen i gott skick
  • Är storleken på rasthagen tillräcklig
  • Är hästarnas rastning och utevistelse tillräcklig  

I de fall större brister upptäcktes gjordes en fullständig kontroll på anläggningen.

Om hästarna har möjlighet att röra sig fritt i ridhus eller liknade kan detta accepteras endast om möjlighet att anlägga rasthagar saknas. Om det är ont om rasthagar kunde ett schema över rastning av hästarna accepteras.