Slakt och avlivning

Information om hur man slaktar och avlivar korrekt. Information finns för nötkreatur, gris, får, get, häst, fjäderfä samt hund och katt.

Vi har tagit fram ett informationsblad om slakt och avlivning.

Lagstiftning kring slakt och avlivning finns i L22 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur).

Du kan också läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Viktigt med rätt kunskaper

När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är alltså skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.

Du som hanterar djur i samband med slakt eller annan avlivning ska ha goda kunskaper om djurskydd och tillräckliga färdigheter för att kunna följa bestämmelserna i gällande föreskrifter. Du ska även ha kunskaper och färdigheter i praktisk djurhantering. Du som ska bedöva eller avliva ett djur ska vara väl förtrogen med den bedövnings-respektive avlivningsmetod som ska användas.

Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst AB, som har erfarenhet av att avliva djur.

Bultpistol eller annat skjutvapen

Om en bultpistol eller ett annat skjutvapen används för att bedöva djur ska djuret skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet. Efter bedövning ska avblodning ske i syfte med att avlivningen ska kunna räknas som fullbordad.

När andra skjutvapen än bultpistol och kulmask används, ska vapnets mynning inte ha direktkontakt med djuret. Skjutvapnets typ, laddning och ammunition ska anpassa till djurarten och djurets storlek. Skötseln av skjutvapnet ska innefatta rengöring, smörjning och kontroll av eventuella packningar varje gång det ska användas. Ammunition ska förvaras torrt.

Efter genomförd avlivning ska du kontrollera att djuret verkligen är dött innan du fortsätter vidare i slaktprocessen. En sådan kontroll ska utföras visuellt på samtliga djurslag. Vid misstanke om att ett djur inte är dött ska avlivningsåtgärder omedelbart vidtas.

Hemslakt - köttet kvar på gården

Djur som avlivats på gården utan att en veterinär har närvarat får bara användas för privat konsumtion i hemmet. Tänk på att skicka in trikinprov för analys, detta gäller grisar och hästar. Det är inte tillåtet att sälja obesiktigat kött från djur som nödslaktats på ursprungsgården. Djuret måste ha besiktigats av veterinär före och efter slakt för att köttet ska få säljas.

Tillåtna bedövningsmetoder vid hemslakt

FÅR och GET

Vid bedövning får du fixera får och getter med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Du får bedöva får och getter med bultpistol, kulvapen, hagelgevär eller elektricitet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret är bedövade. Får och getter som skjuts bakom hornen måste avblodas inom 15 sekunder efter bedövning med skjutvapen. Får och getter som skjuts framifrån måste avblodas inom 60 sekunder. 

GRIS

Vid bedövning får du fixera grisen med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med trynbrems eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Du får bedöva grisen med bultpistol, kulvapen, hagelgevär eller elektricitet. Du måste påbörja avblodningen inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen.

När bultpistol används, bör patroner med en laddning av minst 4 grains användas på grisar som väger mer än 90 kg, och minst 2,5 grains på grisar som väger mindre än 90 kg.

HÄST

Vid avlivning av häst används oftast samma metoder som vid vanlig slakt, det vill säga mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen följt av avblodning, dock utan att köttet tas tillvara. Om hästen avlivas av andra skäl än att den ska bli livsmedel kan dock avlivningen ske på andra sätt än genom slakt.  Vid bedövning får du fixera hästen med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Du får bedöva hästen med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär. Det kan vara djurskyddsmässigt fördelaktigt att bedöva hästar utomhus. Om du måste avliva en enstaka förvildad, förrymd eller skadad häst som inte kan fångas in utan att det orsakar djuret lidande får du avliva hästen med vissa skjutvapen. Detta kallas för distansavlivning. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret är bedövade.

NÖTKREATUR

Vid bedövning får du fixera nötkreatur med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Du får bedöva nötkreatur med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret är bedövade. På nötkreatur, med undantag av tjurar och kalvar, ska vapnet placeras i rät vinkel mot skallbenet i den punkt där tänkta linjer från respektive öras överkant till motstående sidas öga korsar varandra. Hur vapnet ska placeras framgår av ovanstående skiss. På tjurar ska vapnet placeras i rät vinkel mot skallbenet cirka en centimeter vid sidan om den ovan beskrivna punkten och på kalvar ska vapnet placeras i rät vinkel mot skallbenet något nedanför denna punkt.

FJÄDERFÄ

Vid bedövning får du hålla fast djuret manuellt eller använda fotbyglar för fjäderfän med en vikt av högst 20kg eller slakttratt. Du får bedöva fjäderfän med bultpistol, kulvapen eller elektricitet. Fjäderfän som slaktas av ägaren för husbehov får även bedövas genom ett slag i huvudet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret är bedövade. På fjäderfän och strutsfåglar ska vapnet placeras i rät vinkel mot skallbenet på skallens högsta punkt.

Avblodningen ska påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska du kontrollera att djuret är dött innan det får gå vidare i slaktprocessen.

Du får även avliva fjäderfän genom nackning men fjäderfän som väger över 150 gram ska bedövas först. Fjäderfän mellan 250 gram och 5 kilo får avlivas genom halsdislokation om de bedövas först. Avlivning genom slag mot bakhuvudet får användas för ett mindre antal fjäderfän. Även elektricitet får användas för att avliva fjäderfän. Höns får dessutom avlivas med koldioxid.

Avblodning måste alltid göras

Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas.  Efter avblodning ska du kontrollera att djuret är dött innan de får gå vidare i slaktprocessen.

Annan avlivning

Om djuret ska avlivas av andra skäl än att de ska bli livsmedel kan avlivningen ske på andra sätt än genom slakt. Du måste välja en avlivningsmetod som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. Avlivning av djur ska ske på ett sätt som gör att djuret inte utsätts för onödigt lidande.

 

Bild över hur vapnet ska placeras

                     

Hund och katt

Den vanligaste metoden att avliva hundar och katter är att låta en veterinär avliva djuret genom en överdos av narkosmedel.  Hundvalpar och kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet.

Hundar och katter som har fångats i fälla, har skadat sig eller av annan anledning har en kraftigt inskränkt rörelsefrihet får avlivas i enlighet med nedanstående tabell.

Hundar och katter får avlivas med kulvapen eller hagelgevär, som är tillåtna för jakt eller avlivning, i enlighet med kraven i nedanstående tabell. Djuret ska skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet. Medvetandet får inte återkomma.

Tabell över vilka vapen som får användas vid avlivning av hund och katt

                        

Ord eller uttryck som används har följande betydelse:

Avlivning: varje metod som leder till att ett djur dör

Bedövning: varje metod som inför slakt eller annan avlivning gör ett djur medvetslöst

Bultpistol: instrument med penetrerande bult för mekanisk bedövning före avlivning. För fjäderfä avser begreppet bultpistol även instrument med icke-penetrerande bult

Distansavlivning: avlivning på avstånd genom skjutning med bröstskott

Drivning: all förflyttning av djur från transportfordon till utrymmen där djuren hålls i väntan på avlivning eller från transportfordon eller utrymmen där djuren hålls till den plats där de ska bedövas eller avlivas

Enhandsvapen: pistol eller revolver, avsedd för kulpatroner

Fixering: varje metod som tillämpas för att begränsa ett djurs rörelseförmåga i syfte att underlätta bedövning

Halsdislokation: avlivning genom hastig vridning-sträckning-tänjning av halskotpelaren på ett sådant sätt att ryggmärgen slits av, halsens blodkärl brister och djuret omedelbart dör

Kulmask: instrument med penetrerande fri kula för mekanisk bedövning före slakt eller annan avlivning, gjort för att placeras i direkt kontakt med djurets huvud

Kulvapen: vapen med fri projektil (kula)

Mekanisk bedövning: bedövning med kulvapen, hagelgevär eller bultpistol eller slag i huvudet med ett hårt föremål

 

 

 

 Informationsblad om slakt och avlivning