Kennlarna i länet sköter sig bra!

Under hösten 2013 genomförde Länsstyrelsen kontroller på slumpvis utvalda kennlar i Västra Götalands län. Projektet skedde i samarbete med Svenska kennelklubben och totalt kontrollerades 125 stycken kennlar. Över hälften av kennlarna såg bra ut utan några brister alls och 8 av 10 kennlar fick helhetsintrycket bra eller mycket bra. De brister som fanns rörde framförallt för små boxar och rastgårdar, samt att det saknades upphöjda liggplatser och berikning i hundarnas rastgård.
Foto av huvudet på en golden retriever (foto Hillevi Upmanis)

Målet och syftet med projektet var att få en överblick över hur länets kennlar ser ut samt upptäcka och förebygga problem kopplade till dagens hunduppfödningar.

Det har varit ett positivt projekt som fått god respons både från uppfödare, organisationer och från djurskyddskontrollanterna själva. Många kennlar har uppskattat besöket och varit stolta över att få visa upp sin hundhållning.

Vad kontrollerades?

Vid besöken kontrollerades följande i hundhållningen:

 • om tillstånd fanns och följdes
 • rutinerna kring tillsynen samt rastningen
 • utrymmenas mått, rymningssäkerhet, klimat, dagsljusinsläpp samt tillgången till dricksvatten
 • att inga hundar hölls i bur
 • hundarnas möjlighet till social kontakt eller avskildhet samt tillgång till lugn och ostörd plats åt digivande tik och valpar
 • rastgårdens utformning – upphöjd liggplats och miljöberikning
 • aveln

En större utökad kontroll gjordes om det fanns allvarliga brister bland dessa punkter.

Vid besöken delades det ut informationsblad från projektet ”Hund och katt i bur och bil” som pågick under samma tidsperiod samt ett informationsblad om tillståndspliktig hundverksamhet enligt 16 § djurskyddslagen.

Hur såg kennlarna ut?

Av de 125 kontrollerade kennlarna var 62 % utan brister och över 80 % gavs bedömningen mycket bra eller bra utifrån helhetsintrycket. Samtliga kontrollerade kennlar bedömdes följa de rasspecifika avelsmålen.

De vanligaste bristerna hos kennlarna handlade om hundarnas utrymmen (17 %), framför allt vad det gällde boxarnas och rastgårdarnas storlek, samt rastgårdens utformning (18 %), vad det gällde avsaknaden av upphöjda liggplatser och miljöberikning till de hundar som hölls permanent i rastgård. Det gjordes 15 stycken utökade kontroller där det fanns problem med renhet i utrymmena, hundarna hade inget mjukt att ligga på samt vissa av hundarna var under- eller överviktiga.

Slutord

Våra kontroller i projektet talar för att kennlarna i vårt län har överlag en god hundhållning och ett sunt avelssynsätt. Länsstyrelsens förhoppning är att den information och kunskap som förmedlats genom projektet leder till förbättringar för hundarnas situation och tillvaro.  

 

Fakta

Det finns totalt 1881 stycken SKK-anslutna uppfödare i Västra Götalands län som haft minst en kull de senaste fem åren.

Helhetsbedömningen av kennlarna - 50 st (ca 40 %) fick betyget mycket bra, 51 st (ca 41 %) fick betyget bra och 17 st (ca 14 %) fick betyget mindre bra, 5 st (ca 4 %) fick betyget dålig.

Så här många kennlar hade respektive brist (en kennel kan ha flera brister):

 • Utrymme 21 st (17 %) – mått, skaderisker, dagsljus, ventilation, siktbarriärer
 • Rastgårdar 23 st (18 %) – upphöjda liggplatser, miljöberikning
 • Tillstånd 8 st (6 %)
 • Tillsyn 1 st (0,8 %)
 • Skötsel 10 st (8 %) – rastning och tillgång till vatten
 • Social kontakt eller möjlighet till avskildhet 5 st (4 %)
 • Burförvaring 9 st (7 %)
 • Övriga brister utöver ovanstående 15 st (12 %) – rena utrymmen, mjuka liggplatser, hull, skydd mot väder och vind, siktbarriärer, klor

Av de kontrollerade kennlarna var 5 st inte aktiva med uppfödning vid kontrolltillfället.