Resultat av kontroll av hästgårdar hösten 2012

Under augusti-november 2012 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götaland en hästinventering i begränsade områden inom länet. Syftet var att uppdatera registret för djurskyddskontroll med fastigheter där hästar hålls och som inte tidigare fanns med. Syftet var också att se hur djurhållningen såg ut på dessa gårdar.

Projekt under 2012

Under hösten 2012 gjordes en inventering inom begränsade geografiska områden där alla fastigheter som höll häst och som inte fanns registrerade i djurskyddskontrollregistret kontrollerades.

Vad kontrollerades?

I fält kontrollerades i första hand punkter som direkt relaterade till hästarnas välmående så som:

 • Hull
 • Hovar
 • Social kontakt
 • Sjuka eller skadade djur
 • Rastning och utevistelse
 • Rena och torra liggytor
 • Vattentillgång

Samt punkter som direkt eller indirekt kan påverka hästarnas välmående såsom:

 • Utrymmenas storlek och takhöjd
 • Uppbindning av häst
 • Skaderisker i inredningen eller andra skaderisker
 • Hagar och stängsel

Dessutom kontrollerades om hästarna hade hästpass.

En större kontroll genomfördes om det fanns allvarliga brister bland dessa punkter.

Hur hade hästarna det?

Vid 50 % av kontrollerna konstaterades brister i hästhållningen. De flesta av dessa brister relaterade till hur stallet var utformat och till övriga skaderisker eller stängsel. Endast ett fåtal djurhållare hade brister som rörde hästarnas direkta välmående.

Totalt genomfördes 92 kontroller, och 63 av dessa hade inte några brister eller brister av sådan art att det inte ansågs att någon uppföljning var nödvändig. Vid 26 kontroller uppmärksammades brister som djurägaren åtog sig att ordna men som kommer att följas upp. Vid tre kontroller ledde bristerna till ett föreläggande, samtliga förelägganden gällde takhöjd, i ett fall takhöjd och ventilation.

Närbild av tre hästar i dimmigt vinterlandskap

Fakta

De vanligaste uppmärksammade bristerna:

 • Vid 20 kontroller fanns brister i stallets inredning som kunde utgöra skaderisker för hästarna. Vanligast var avsaknad av, eller för klena, galler för fönstren, oskyddade lampor och elektriska ledningar, övriga brister så som veka boxdörrar samt trasig inredning.
 • Vid 11 kontroller uppmärksammades avvikelse i takhöjd. Fem av dessa fall godtogs som en mindre avvikelse då det bedömdes att hästarna inte påverkades negativt, någon åtgärd krävdes alltså inte. Vid tre kontroller fanns det andra utrymmen att flytta hästarna till och bristen kunde på detta sätt avhjälpas. I resterande tre fall krävdes åtgärd genom föreläggande.
 • Vid åtta kontroller saknade en eller flera hästar hästpass. 
 • Vid sju kontroller uppmärksammades brister gällande hagar och stängsel. I tre fall gick hästarna bakom taggtrådsstängsel, i ytterligare tre fall fanns det skaderisker i hagen i form av olämpliga föremål och i ett fall var hagen för liten och lerig.